1 1 7 Wanneer U ons voorstel tot verdeeling der winst aanneemt, zullen de reserves in totaal met f 185.768,83 worden vermeerderd en gebracht op f 3.805.812,72. Onder dit bedrag is niet begrepen de f 175.000,die door ons alsdan in de drie laatste jaren in het Bouwfonds zullen zijn gestort. Winschoter Hypotheekbank. Op 31 December stonden van deze Instelling nog uit f 75.242.50 aan hypotheken en f 64.600,aan pandbrieven. In één geval hebben wij van ons recht van executie moeten gebruik maken, waarbij onze vordering met rente en kosten geheel gedekt bleek te zijn. Hierachter vindt U de Balans en Winst- en Verliesrekening per 31 December 1.1. afgedrukt. Wij stellen U voor het batig saldo ad f 21.971,48 over te brengen naar de Winst- en Verliesrekening over 1930. Contröle. - lij ffl De Rijkspostspaarbank heeft haar contröle op ons bedrijf voortgezet. De voorgeschreven controles door de Commissie van Toezicht op de kas, de pandbrieven in portefeuille en de royementen hadden evenals haar wekelijksche vergaderingen geregeld plaats. Door het accountantskantoor Joh. Doornbos is de geheele boekhouding gecontroleerd. Het resultaat vindt U hierachter afgedrukt. De Balans en Winst- en Verliesrekening die wij hier laten volgen, hebben gedurende 14 dagen ten kantore der Bank ter inzage gelegen. Winstverdeeling. Na de gebruikelijke storting van f 10.000,— in het Pensioenfonds der Beambten, dat mede hierdoor stijgt tot f 178.637,72, blijft er een winstsaldo over van f 573.766,43. Wij stellen U voor van dit bedrag f 48.637,90 te bestemmen voor aanvulling van onze Reserve voor koers verschillen en in het Bouwfonds f 67.000,te storten. Het Bouwfonds zal dan f 175.000, groot zijn. Doordat onze Reservekas het bij de Statuten voorgeschreven maximum heeft overschreden, vervalt de uitkeering van 10% der winst volgens art. 46 der Statuten. Wij doen U verder het voorstel 28% dividend uit te keeren. Aan dividendbelasting dient dan f 20.651,12 te worden betaald, terwijl bij deze verdeeling f 43.026,overblijft, om in de Extra Reserve te worden gestort. Aan tantièmes voor Commissarissen, niet leden der Commissie van Toezicht, Commis sarissen, leden der Commissie van Toezicht en Directie wordt dan uitgekeerd f 137.431,43, aan tantièmes voor personeel f 21.306,43, terwijl aan tantièmebelasting f 11.713,55 wordt betaald. De tantièmebelasting wordt evenals vorige jaren door de tantièmisten gedragen. De dividendbewijzen le, 2e, 3e, 5e, 6e en 7e Serie No. 39 en de 4e Serie No. 18 zijn bij aanneming van ons voorstel van heden af betaalbaar met f 56,Voor de opgave van het bedrag waarmede de dividendbewijzen der volgestorte aandeelen betaalbaar zijn, verwijzen wij U naar de volgende pagina, waar ook de nummers der volgestorte aandeelen worden vermeld. Groningen, 24 Februari 1930. De Directie: C. A. KINGMA. B. DORHOUT MEES. ■■■Mi

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 10