2 Deze uitloting wordt hoe langer hoe meer een voordeel voor de houders onzer pand brieven, naar mate de koersen der eerste klasse beleggingsfondsen door de tijdsomstandigheden worden gedrukt. De nummers der uitgelote, nog niet ter verzilvering aangeboden pandbrieven, vindt gij hierachter vermeld. Bovendien is in de eerste zeven maanden voor 37.400.— 41/2 1 voor ƒ586.700.4 0/0 en voor ƒ20100.— 3l/2 °/o pandbrieven teruggekocht, waaruit duidelijk blijkt, dat wij niettegenstaande de uitloting in ons systeem van inkoop (tegen een koers 1/2 °/o laëer dan den op dien dag geldenden koers van afgifte) geen verandering hebben gebracht. Het totaal der Hypothecaire leerlingen is in 1914 met 932.977.50 toegenomen. De gemiddelde rente onzer hypotheken, te zamen groot f 27.103.440.—, is van 4.491 o('0 gestegen tot 4.557 Hoewel het innen der renten en periodieke aflossingen met meer moeite dan tot heden gepaard ging, is het resultaat zeer geruststellend. Van de renten, ten bedrage van ruim een half millioen, op 1 Nov. 1.1. verschenen, was op ultimo December niet meer dan 4265.94i/2 achterstallig, verdeeld over 13 posten. Aan meerdere debiteuren werd vrijstelling van de betaling der halfjaarlijksche aflossing verleend (in het geheel tot een bedrag van ƒ30.000.—), wanneer ons na onderzoek bleek, dat inderdaad hunne finantieele omstandigheden dit vereischten. Tweemaal hebben wij in dit boekjaar gebruik moeten maken van de bij de hypotheekacte verleende volmacht tot verkoop van het verbonden pand. Bij de eerste was het bedrag onzer vordering in hoofdsom groot 120.000.—, de opbrengst f 175.000.de tweede betrof een leening groot 2000.—, waarvan het onderpand f 2100.— opbracht. Deze opbrengst dekte niet ten volle het bedrag onzer vordering met inbegrip van de kosten. Het tekort ad 23.55 is op de onkostenrekening afgeboekt. Van onze gewoonte om de effecten op hunne beurswaarde per 31 December van het afgeloopen boekjaar te waardeeren, moest dit jaar worden afgeweken, omdat de beurs op dien datum gesloten was. Daar iedere waardebepaling onder de gegeven omstandigheden willekeurig is te noemen, hebben wij er de voorkeur aan gegeven onze effecten weder tegen de koersen van 31 December 1913 en de nieuw aangekochte tegen de koersen van inkoop op de balans te plaatsen, een waardeering die f 11918.291/2 lager is dan die naar de noteeringen van 28 Juli, den laatsten beursdag. Daar in de practijk bleek, dat onze statuten op enkele punten aan duidelijkheid te wenschen overlieten en aanvulling vereischten, zijn deze in uwe vergadering van 23 Maart 1914 gewijzigd, waarop bij K. B. van 2 Mei d.a.v. No. 108 de Koninklijke goedkeuring is verkregen. t Een exemplaar der nieuwe statuten is U destijds toegezonden. De Rijkspostspaarbank, die wij ook dit jaar weder onder onze afnemers van pandbrieven mochten tellen, heeft haar controle op ons bedrijf geregeld voortgezet. De Balans en de Winst- en Verliesrekening, die gij hierachter vindt afgedrukt, hebben, na door ons voorloopig te zijn goedgekeurd, gedurende 14 dagen ten kantore der bank ter inzage gelegen. Aan het accountantskantoor van de heeren Joh. Doornbos en J. Schaafstal te Groningen, bleef de controle onzer geheele boekhouding opgedragen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 8