VIEH EN TWINTIGSTE BOEKJAAR. 1 we Ter voldoening aan artikel 43 der statuten, hebben wij de eer U ons jaarverslag aan te bieden. In de algemeene vergadering van 2 Maart 1914 werden de heeren Jhr. Mr. O. Q van Swinderen, Mr. Dr. I. A. van Royen en G. A. W. van Lanschot, die aan de beurt van aftreding waren, als commissarissen door U herkozen. Allen namen zij hunne herbenoeming aan. Thans treden volgens den rooster af de heeren P. J. Vos, Mr. J. A. Tellegen en Dr. J. E. van Welderen baron Rengers, die herkiesbaar zijn. In deze vacatures zal door U straks moeten worden voorzien. De eerste zeven maanden van het buitengewone jaar 1914 waren, zooals U uit de cijfers in dit verslag nader zal blijken, voor onze zaken bijzonder gunstig. De 41/2 o,pandbrieven vonden tegen den pari-koers, die in Juli tot 1001/2 werd verhoogd, geregeld koopers (geplaatst is van 1 Jan.1 Augs. ’14 f 1.542.300.terwijl de vraag naar gelden op hypotheek tegen hoogere rente ons in de gelegenheid stelde in dit tijdvak vele en goede posten af te sluiten f 2.504.375. Toen in de laatste dagen van Juli de oorlogstoestand intrad, die de sluiting der effecten beurs ten gevolge had en de geldmarkt dermate werd ontredderd, dat een onevenredig groote inkoop van pandbrieven te vreezen stond, gevoelden wij ons genoodzaakt den inkoop, en in verband daarmede ook den verkoop, van pandbrieven te staken. De verkoop en inkoop onzer pandbrieven, op 31 Juli gestaakt, werden op 3 November heropend, tegen koersen van 90 voor de 4 o/0 en 95 voor de 41/2 °/o pandbrieven, met het resultaat dat van dien datum af tot ultimo December zijn verkocht voor f 27700.4 en voor f 91800.41/2 0/0 pandbrieven, terwijl de inkoop dezer stukken in dit tijdperk respectievelijk f 46200.en f 28800.heeft bedragen. Toen in December de Staat der Nederlanden het besluit nam tot het aangaan eener 5 geldleening en er bij ons meerdere goede hypotheekaanvragen inkwamen tegen eene hoogere rente, hebben wij besloten over te gaan tot de uitgifte van 5 pandbrieven, welke op 2 Januari 1915 tegen den parikoers verkrijgbaar werden gesteld. Evenals onze 41 /2 °/o pand brieven renten deze 1 Maart/1 September en worden zij uitgegeven in coupures van ƒ1000. f 500.— en f 100. De tweede jaarlijksche uitloting van 31/2 °/o en 4°/o pandbrieven had op 1 October plaats. De 41/2 0/0 pandbrieven namen aan de uitloting geen deel. Nu echter de buitengewone omstandigheden ook den koers dezer stukken deden dalen, zal voortaan, zoolang de koers van uitgifte dezer pandbrieven lager is dan 99 eveneens plusminus 1 °/o van het bedrag in omloop worden uitgeloot.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 7