De administratie van de Friesch- Groningsche Hypotheekbank over het boekjaar 1914 is door ons gecontroleerd en in orde bevonden. Alle door hypothecaire debiteuren betaalde rentezoomede de op de balans voor komende nog niet verschenen rente, werd door ons berekend. De grossen van alle in 1914 gesloten leeningen werden met de boeken geverifieerd. De op de balans voorkomende effecten, opgenomen tegen den beurskoers van 31 December 1913 of tegen aankoopsprijs, voorzoover de stukken in 1914 zijn aangekocht, werden ons vertoond. De pandbrieven kloppen met de registers en met de opgemaakte processen-verbaal. De op 2 Januari 1914 aflosbaar gestelde pandbrieven zijn, voorzoover aangeboden, door H.H. Commissarissen, blijkens opgemaakt proces-verbaal, vernietigd, evenals de tot 31 December 1914 ingekochte pandbrieven. Alle over 1914 betaalde coupons en dividendbewijzen werden door ons nageteld. Van de saldi van debiteuren in rekening-courant en van crediteuren waren alle geteekende saldobiljetten aanwezig. Wij eindigen dan ook met te verklaren, dat de door ons voor accoord geteekende Balans en Winst- en Verliesrekening een juist overzicht geven van den toestand der Bank op 31 December 1.1. en van de resultaten over het boekjaar 1914. Accountantskantoor van Joh. Doornbos J. Schaafstal get.DOORNBOS.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 15