1 1891. OVERZICHT 1914. BEDRAG DER HYPOTHEKEN. BEDRAG DER PANDBRIEVEN. DIVIDEND. RESERVES. Ie Boekjaar 1891 631.396.90 570.700.— 2 o/o 620.— 2e 1892 1.331.290.06 1.333.400.— 4 o/o 1.415.10 8e 1893 1.997.217.83 2.034.100.— 5 o/o 5.744.47 4e 1894 3.139.643.495 3.057.200.— 5 °/o 9.786.02 5e i 1895 4.239.883.— 4.035.300.— 5 0/o 14.679.87 6e 1896 5.055.442.35 4.959.200.— 5 25.498.21 7e 1897 6.403.240.78 6.283.200.— 6 o/o 40.041.605 8e 1898 7.728.417.84 7.467.500.— 92.743.555 9e 1899 9.519.703.205 9.294.300.— 9 o/o 111.824.425 10e 1900 10.837.175.655 10.601.700.— 9 «/o 125.225.92 11e 1901 12.099.504.145 11.900.600»— 10 o/o 153.553.26 12e 1902 13.627.692.866 13.408.800.r- 12 o/o 185.577.27 13e 1903 16.441.520.395 15.704.700.— 12 o/o 218.666.21 14e 1904 17.813.718.29 17.609.600.— 13 o/o 336.640.83 15e 1905 19.804.282.615 19.505.200.— 15 o/o 369.488.28 16e 1906 20.663.021.165 20.448.200.— 12 o/o 400.062.78 17e 1907 20.552.809.675 20.548.800.— 12 o/o 401.856.205 18e 1908 21.655.268.36 21.434.800.— 12 o/o 449.679.365 19e 1909 23.105.966.39 22.732.300.— 14 o/o 488.953.20 20e 1910 24.162.704.58 23.689.100.— 14 o/o 514.407.245 21e 1911 25.050.851.265 24.677.500.— 15 o/o 532.976.89 22e 1912 25.549.011.955 25.162.600.— 16 o/o 668.558.975 23e 1913 26.170.462.50 25.995.500.— 16 o/o 736.249.15 24e 1914 27.103.440.— 26.960.600.- 16 o/o 811.957.005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 14