RESERVES. I Vermeerderd met haar aandeel in de Winst over 1913 bedroegen de reserves samenf 736.249.15 Indien ons voorstel tot verdeeling van de winst heden door U wordt aangenomen, worden zij vermeer derd met: a. het saldo van agio en disagio bij plaatsing en inkoop van pandbrieven in 1914 gemaakt. f 7.126.19E b. hare rente- 30.158.015 e. 10 van de netto winst over 1914 - 16.202.875 d. het restant dezer winst- 18.382.27 e. het bedrag der verjaarde coupons- 66.— f. winst door uitloting van effecten- 3.772.50 f 811.957.005 Verdeeld als volgt: Reservekas f 541.499.47 Extra Reserve- 212.465.625 Reserve voor koersverschillen- 57.991.91 f 811.957.005 --1-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 13