41/2 °/o Pandbrieven. 31 December 1913 was geplaatst f 1.900.300.— De Verkoop bedroeg: Gedurende de eerste 7 maanden (1 Jan.31 Juli) laatste 5 (lAug.31 Dec.) f 1.542.300.— 91.800.— f 1.634.100.- Ingekocht zijn: Gedurende de eerste 7 maanden f 37.400.— laatste 5 - 28.800.— 66.200.— - 1.567.90Ó. T otaal f 3.468.200.— 4 o/o Pandbrieven. 31 December 1913 stond uit f 22.182.900. Inkoop Gedurende de eerste 7 maanden f 586.700. laatste 5 - 46.200.f 632.900. Verkoop Gedurende de eerste 7 maanden f 274.500. laatste 5 - 27.700.- 302.200.— f 330.700.— Uitqeloot werd een bedrag van - 226.900.— - 557.600. T otaal 31/2 o/o Pandbrieven. 31 December 1913 stond uit f 1.912.300. Verkoop had niet plaats. Inkoop'. Gedurende de eerste 7 maanden f 20.100. laatste 5 2.000.f 22.100. TJitqeloot werd een bedrag van - 23.100.- 45.200. Totaal 21.625.300.— 1.867.100.— Totaal in circulatie f 26.960.600. Na het verschijnen van het jaarverslag in het voorjaar van 1914 werden eenige aandeelen verhandeld tegen den koers van 300 °/oin het begin van December, dus nä het uitbreken van den oorlog, werden enkele aandeelen overgedragen voor 225 °/o, terwijl zij na dien tijd tevergeefs worden gevraagd tot den koers van 230 0/q. Het bedrag der uitstaande pandbrieven is gedekt door: 1°. De gebouwde en ongebouwde onderpanden der hypothecaire leeningen. 2°. Het volteekend aandeelenkapitaal ad f 2.500.000. 3°. De reserves, die, wanneer ons voorstel tot verdeeling der winst wordt aangenomen, te zamen zullen bedragen f 811.957.OO1^. Na reserveering van de koerswinst, met verrekening der provisie bij plaatsing en inkoop van pandbrieven in 1914 gemaakt, ad f 7126.191/2 en na afschrijving wederom van 2500. op de balanswaarde der kantoorgebouwen, bedraagt de winst f 162.028.751/2- Wij stellen U voor, deze winst verdeelende overeenkomstig den inhoud van art. 46 der statuten, 16 dividend uit te keeren en het saldo, na aftrek der bedrijfsbelasting ad 3200. groot f 18382.27 bij de extra reserve te voegen. Wij hebben gemeend U geen lagere dividenduitkeering dan het vorig jaar te moeten voorstellen, daar de Bank in het afgeloopen jaar nog weinig schade van den oorlog heeft ondervonden en te meer nog omdat de reserves, wanneer ons voorstel wordt aangenomen, met f 75.707.851/2 worden versterkt. De dividendbewijzen le serie No. 24, 2e serie No. 16, 3e serie No. 11 en 4e serie No. 3, zullen alsdan van heden af betaalbaar zijn met f 32.per stuk. Jhr. Mr. O. Q. VAN SWINDEREN, president-commissaris. Mr. P. B. J. REELING BROUWER, secretaris. 6

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 12