2 Meermalen hebben wij met succes gebruik gemaakt van de inlichtingen ons verschaft door het Register van taxateurs, dat door de vereeniging van Directeuren van Hypotheek banken is ingesteld en meer en meer blijkt ons, dat dit Register op uitnemende wijze m een bestaande behoefte voorziet. Met het innen der renten en periodieke aflossingen ging het m 1908 alleszins naar wensch. Yan slechts enkele aflossingen behoefde uitstel of vrijstelling te worden verleend en op ultimo December was niet meer dan 458.44 aan achterstallige rente verschuldigd. Dit bedrag over 4 posten verdeeld, is thans op f 47.50 na, geheel betaald. Ingevolge ons besluit om de waarde der kantoorgebouwen op te nemen onder de beleggingen van de gelden door aandeelhouders gestort, zijn voor het bedrag der in dit jaar uitgelote fondsen geen nieuwe aangekocht en vindt gij het balanscijfer dus naar rato verminderd. Met de belegging der gereserveérde gelden in Rijks-, Provinciale- en Gemeenteobligaties wordt voortgegaan. De effecten, specifiek in dit verslag opgenomen, zijn op de balans alle berekend naar de waarde op 31 December 1908. Voor het bedrag der koerswinst op de effecten van het aandeelenkapitaal is de reserve voor koersverschillen gecrediteerd. Indien gij heden met ons voorstel tot verdeeling vaü de winst meegaat,, zullen de reserves te zamen bedragen 449,679.365. De kracht onzer reserves, waarin het publiek dat naar soliede belegging zoekt, - terecht een grooten waarborg ziet, spiegelt zich af in de geregelde vraag naar onze pandbrieven en in den koers dien wij bij verkoop kunnen bedingen. De Balans en de Winst- en Verliesrekening, die gij hierachter vindt afgedrukt, zijn door ons nagezien en in orde bevonden. De controles der commissie van toezicht op de kas en de pandbrieven in portefeuille hebben geregeld plaats gehad. In 1908 werden 76 aandeelen overgeschreven. Het aantal aandeelhouders vermeerderde met 7, zoodat het geheele bankkapitaal ad f 2,000,000.- is verdeeld over 284 aandeelhoudersvan welke: 2 aandeelhouders met 50 aandeelen 100 aandeelen 1 2 2 1 2 1 1 9 2 1 3 4 7 3 5 15 2 14 7 12 41 21 27 49 39 45 40 30 28 26 25 22 18 17 16 15 14 13 9 8 7 6 5 4 3 2 45 80 60 28 26 m 50 22 21 180 36 17 -- 48 60 98 130 36 55 150 18 4 112 49 72 205 84 81 98 39 Samen 284 aandeelhouders met2000 aandeelen. 1 10 21 20 12 11 10 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1908 | | pagina 6