De administratie van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank over het boekjaar 1908 is door ons gecontroleerd en in orde bevonden. Alle door hypothecaire debiteuren betaalde rente, zoomede de op de balans voor komende nog niet verschenen rente, werd door ons berekend; de periodieke aflossingen werden op eene enkele uitzondering naovereenkomstig de bepalingen in de acte, voldaan. De grossen van alle over 1908 gesloten leeningen werden met de boeken geverifieerd. De op de balans voorkomende effecten werden ons vertoond. De pandbrieven in omloop kloppen met de registers en met de opgemaakte processen-verbaal. De pandbrieven in portefeuille waren op 81 December 1908 aanwezig. Alle over 1908 betaalde coupons werden door ons nageteld. Van de saldo's van debiteuren en crediteuren waren alle geteekende saldobiljetten aanwezig. Wij eindigen dan ook met te verklaren dat de door ons voor accoord geteekende Balans en Winst- en Verliesrekening een juist overzicht geven van den toestand der Bank op 31 December 1.1. en van de resultaten over het boekjaar 1908. Account.kantoor van Joh. Doornbos J. Schaafstal get.: DOORNBOS.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1908 | | pagina 10