2005 2004 Het verloop van de obligaties available for sale prefs is als volgt: Stand per 1 januari 1.063.596 899.994 - IFRS-mutatie 17.928 - - Aankopen 186.723 1.063.563 - Verkopen -245.439 -794.564 - Lossingen -121.135 -101.345 - Herwaarderingen 5.976 -1.235 - Herrubriceringen en consolidaties - -2.817 Stand per 31 december 907.649 1.063.596 Het verloop van de aandelen available for sale is als volgt: Stand per i januari 39.322 31.705 - Aankopen 4.049 8.227 - Verkopen -7.166 -5.494 - Herwaarderingen 10.243 -120 - Herrubriceringen - 5.004 Stand per 31 december 46.448 39.322 Het verloop van de participaties available for sale is als volgt: Stand per 1 januari 88.557 91.369 - Aankopen 5.925 5.875 - Verkopen -564 -23.506 - Herwaarderingen 14.854 15.283 - Waardeveranderingen -3.590 -464 Stand per 31 december 105.182 88.557 De volgende tabel geeft de ongerealiseerde winsten en verliezen weer die nog niet in de winst- en verliesrekening zijn opgenomen: Reële waarde Winsten Verliezen Bruto Belasting Netto Obligaties 907.649 14.606 - 14.606 4.250 10.356 Aandelen 46.448 7.121 - 7.121 2.072 5.049 Participaties 105.182 19.969 - 19.969 19.969 1.059.279 41.696 41.696 6.322 35.374 Eventuele ongerealiseerde verliezen die nog niet in de winst- en verliesrekening zijn opgenomen worden beschouwd als tijdelijke waardedalingen. Voor de posten opgenomen onder dit hoofd is geen voorziening voor oninbaarheid getroffen. JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 99