In deze post zijn door de bank gesecuritiseerde vorderingen ten bedrage van 643,6 miljoen (2004: 695,9 miljoen) opgenomen. Dit betreft particuliere woninghypotheken waarvan de economische eigendom is overgedragen aan Stichting Eleven Cities no. i en Stichting Eleven Cities no. 2. Het kredietrisico op deze leningen wordt gedragen door de betreffende stichtingen, het renterisico berust bij Friesland Bank. De in het kader van deze securitisaties uitgegeven schuld bewijzen zijn aan de passiefzijde van de balans in de post schuldbewijzen opgenomen. De zakelijke kredieten gespecificeerd naar bedrijfstak: 2005 2004 - agrarische sector 15% 16% - industrie, bouwnijverheid 10% 10% - handel 9% 9% - zakelijke en financiële dienstverlening 51% 48% - overige dienstverlening 12% 14% - overig 3% 3% 100% 100% De kredieten uitgesplitst naar zekerheden: 2005 2004 - overheidsgarantie 7% 9% - hypothecaire dekking 50% 50% - overige zekerheden (inclusief blanco) 43% 41% 100% 100% Het verloop van de voorziening voor oninbaarheid is als volgt: 2005 2004 Stand per 1 januari 104.970 87.177 - IFRS-mutatie 1.587 - - Afboekingen -17.080 -11.170 - Verminderingen -15.560 -10.992 - Toevoegingen 26.486 30.992 - Consolidates -374 8.963 Stand per 31 december 100.029 104.970 JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 97