Toelichting op de geconsolideerde balans (x i.ooo) i. Kasmiddelen Onder deze post vallen wettige betaalmiddelen met inbegrip van in vreemde valuta luidende bankbiljetten en munten, alsmede onmiddellijk opeisbare tegoeden bij de centrale bank. Deze post bestaat uit: 2005 2004 - Kasmiddelen 13.281 17.658 - Tegoeden bij de centrale bank 115.709 135.241 2. Bankiers Hieronder worden opgenomen alle met de bedrijfsuitoefening van de bank samenhangende vorderingen op bankiers, onder welke titel dan ook, mits niet belichaamd in effecten. 128.990 152.899 Deze post bestaat uit: 2005 2004 - Direct opeisbare tegoeden 67.603 160.760 - Niet-direct opeisbare tegoeden 112.518 252.141 Voor de vorderingen opgenomen onder dit hoofd is geen voorziening voor oninbaarheid getroffen. 3. Kredieten Hieronder worden opgenomen alle met de bedrijfsuitoefening van de bank samenhangende vorderingen, voorzover het geen vorderingen op bankiers en effecten zijn. 180.121 412.901 Deze post bestaat uit: 2005 2004 - Kredieten aan de overheid 160.496 286.323 - Kredieten aan de private sector, particulier 4.207.576 3.774.048 - Kredieten aan de private sector, zakelijk 2.760.358 2.498.768 - Voorziening voor oninbaarheid -100.029 -104.970 7.028.401 6.454.169 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 96