wordt de actuariële winst of het actuariële verlies niet opgenomen. Naast pensioenen worden ook andere langetermijnpersoneels- beloningen opgenomen in de balans. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld regelingen voor jubilea. Voor deze componenten zijn geen beleggingen aanwezig, de toekomstige uitkeringen en kosten worden op dezelfde wijze gedisconteerd als de pensioenen. Overige voorzieningen De in de balans opgenomen overige voorzieningen betreffen mogelijke toekomstige verplichtingen voor het terugbetalen van nog niet verdiende assurantieprovisies. De omvang van deze voorzieningen wordt bepaald op basis van zowel his torische gegevens als een toekomstige inschatting. Baten Baten worden verantwoord voor zover het waarschijnlijk is dat de economische voordelen van transacties ten goede komen aan de groep en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Rentebaten en -lasten inzake financiële instrumenten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord op basis van de effectieve rentemethode. Verkoopresultaten inzake rentedra gende financiële instrumenten worden verantwoord als resul taat financiële transacties. Provisiebaten en -lasten worden verantwoord in de periode waar zij betrekking op hebben. Dividenden worden opgenomen op het moment van betaal baarstelling. Lasten De personeels- en andere beheerskosten worden toegerekend aan het boekjaar waar zij betrekking op hebben. Belastingen De belasting naar de winst of het verlies over het boekjaar omvat de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en uitgestelde winstbelastingen. De winst belasting wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De belasting is berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op balansdatum, dan wel waartoe materieel reeds op balansdatum is besloten, en correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. De voorziening voor uitgestelde belastingverplichtingen (belas- tinglatenties) wordt gevormd op basis van de balansmethode, waarbij een voorziening wordt getroffen voor tijdelijke verschil len tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boek waarde van die posten. Voor de volgende tijdelijke verschillen wordt geen voorziening getroffen: fiscaal niet aftrekbare good will, de eerste opname van activa of verplichtingen die noch de commerciële noch de fiscale winst beïnvloeden, en verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemin gen voor zover zij in de voorzienbare toekomst waarschijnlijk niet zullen worden afgewikkeld. Het bedrag van de voorziening voor uitgestelde belastingverplichtingen is gebaseerd op de wijze waarop de boekwaarde van de activa en verplichtingen naar verwachting zal worden gerealiseerd of afgewikkeld, waar bij gebruik wordt gemaakt van de belastingtarieven die zijn vastgesteld op balansdatum, dan wel waartoe materieel reeds op balansdatum besloten is. De boekwaarde van actieve belastinglatenties wordt jaarlijks per de balansdatum beoordeeld en verlaagd voorzover het niet langer waarschijnlijk is dat voldoende belastbare winst beschik baar is om geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van de actieve belastinglatentie. Het bedrag van de uitgestelde belastingvorderingen wordt verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belasting voordeel zal worden gerealiseerd. Gesegmenteerde informatie Primair onderscheidt Friesland Bank voor haar interne perfor- mancemeting de volgende bedrijfsonderdelen: het bankbedrijf, het participatiebedrijf en de bancaire deelnemingen (een aantal strategische belangen, waaronder Van Lanschot NV). Vanwege het feit dat er geen specifieke financiering per bedrijfsonder deel bestaat, is voor de bepaling van de gesegmenteerde resul taten extracomptabel rente over het geïnvesteerd vermogen toegerekend. Deze extracomptabele rente is gekoppeld aan het rendement op de rentedragende activa in het bankbedrijf. Binnen het bankbedrijf wordt onderscheid gemaakt tussen het particuliere en zakelijke bedrijf. JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 95