waardeverminderingen die niet specifiek zijn bepaald, maar waarvan op basis van ervaring en algemeen- of bedrijfsecono mische ontwikkelingen kan worden aangenomen dat ze per balansdatum in de portefeuille aanwezig zijn. Bij de andere financiële activa wordt de waardevermindering bepaald door een inschatting van het verlies zoveel mogelijk te baseren op objectieve externe criteria. Liquide middelen Als liquide middelen worden aangemerkt kasmiddelen, on middellijk opeisbare tegoeden bij De Nederlandsche Bank NV en het saldo van onmiddellijk opeisbare vorderingen op en onmiddellijk opeisbare schulden aan bankiers. Samengestelde transacties worden gesaldeerd opgenomen. Bankiers en kredieten Bankiers en kredieten worden geclassificeerd als loans and receivables. Waardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs met gebruikmaking van de effectieve rentemethode, waar nodig rekening houdende met bijzondere waardevermin deringen. Rentedragende waardepapieren en aandelen De beleggingsportefeuilles rentedragende waardepapieren en aandelen zijn aangemerkt als available for sale. Deze effecten worden bij eerste opname op de balans gewaardeerd tegen kostprijs, inclusief transactiekosten. Vervolgens vindt waar dering plaats tegen reële waarde, waarbij de waarderings verschillen (tot verkoop of bijzondere waardevermindering) via het vermogen worden geleid. Gerealiseerde resultaten bij verkoop worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Preferente aandelen worden gewaardeerd tegen geamorti seerde kostprijs. De handelsportefeuilles rentedragende waardepapieren en aan delen zijn ingedeeld in de categorie held for trade. Deze worden aanvankelijk opgenomen tegen verkrijgingsprijs en vervolgens gewaardeerd op reële waarde. Alle gerealiseerde en ongerea liseerde winsten en verliezen worden opgenomen in de winst en verliesrekening. Voor wat betreft de rentedragende waardepapieren wordt de rente op basis van de effectieve interest in de winst- en verlies rekening opgenomen in de post rente. Dividenden inzake de beleggingsportefeuille aandelen worden in de winst- en verlies rekening gerubriceerd onder opbrengsten uit effecten en deel nemingen, dividenden inzake de handelsportefeuille aandelen onder resultaat uit financiële transacties. Dividenden worden op basis van betaalbaarstelling verantwoord. Zowel de handels als beleggingsportefeuilles rentedragende waardepapieren en aandelen zijn in de balans gerubriceerd onder de post overige financiële activa. Derivaten en hedge accounting Friesland Bank maakt voor haar risicomanagement gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten), onder andere op het gebied van rente-, valuta- en kredietrisico. Derivaten worden bij eerste opname op de balans gewaardeerd tegen kostprijs. Na de eerste opname worden derivaten gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de verandering hierin in de winst en verliesrekening wordt opgenomen in de post waarde veranderingen van financiële instrumenten. Derivaten worden in de balans gerubriceerd als actief (onder de post overige financiële activa) als de reële waarde positief is en als passief (onder de post financiële passiva) als de reële waarde negatief is. Voor een deel van de derivaten wordt hedge-accounting toege past. Bij fair value hedge-accounting wordt de reële waarde verandering als gevolg van het afgedekte risico van specifieke activa of passiva, evenals de reële waardeverandering van het derivaat, in de winst- en verliesrekening verwerkt. Bij cash flow hegde-accounting wordt de verandering in de reële waarde van het derivaat, voor zover effectief, niet in de winst- en verlies rekening maar (tot aan verkoop of bijzondere waardevermin dering) in het vermogen verwerkt. Hedge-accounting wordt toegepast als wordt voldaan aan de eisen voor wat betreft documentatie (zoals het beleid van risicobeheer, de startdatum van de hedge, een beschrijving van het hegde-instrument en de onderliggende positie, de soort hedge, het afgedekte risico en de wijze van bepaling van de effectiviteit van de hedge) en de daadwerkelijke effectiviteit van de hedge. Hedge-accounting wordt beëindigd als het hegde-instrument afloopt, wordt uitgeoefend of is verkocht, de hedge niet langer voldoet aan de voorwaarden, de toekomstige transactie niet langer wordt verwacht of als de toewijzing van de hedge-relatie wordt gestaakt. Overigens kwalificeren niet alle in bedrijfs economische zin effectieve hedges voor hedge-accounting. Deelnemingen en participaties De waardering van deelnemingen (dit zijn strategische aan- delenbelangen gehouden door de bank zelf) en participaties (dit zijn aandelenbelangen gehouden door het participatie- bedrijf van de bank) is afhankelijk van de mate waarin de bank invloed kan uitoefenen op het beleid. Belangen waarin invloed van doorslaggevende betekenis kan worden uitgeoefend (door gaans belangen groter dan 50%) worden geconsolideerd. Belangen waar invloed van betekenis kan worden uitgeoefend (doorgaans belangen van 20% tot en met 50%) worden gewaardeerd tegen de equitymethode, zijnde de kostprijs plus het aandeel in het resultaat en vermogensmutaties na verwer ving minus het aandeel in gedane uitkeringen na verwerving. Belangen waar invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden in de balans opgenomen in de post deelnemingen. Ove rige belangen (doorgaans de belangen kleiner dan 20%) worden beschouwd als available for sale, met waardering op reële waarde via het vermogen. De overige belangen worden in de balans opgenomen in de post overige financiële activa. JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 93