Grondslagen voor de consolidatie Consolidatie vindt plaats voor belangen die kwalificeren als groepsmaatschappijen alsmede rechtspersonen waarbij het economisch risico door Friesland Bank NV wordt gedragen (waaronder stichtingen in het kader van securitisatie). Groeps maatschappijen zijn die entiteiten waarover de vennootschap overwegende zeggenschap (‘control’) heeft. Er is sprake van overwegende zeggenschap indien de vennootschap de moge lijkheid heeft om, direct of indirect, het financiële en operatio nele beleid van een entiteit te bepalen teneinde voordelen te verkrijgen uit de activiteiten van de entiteit. Bij de beoordeling of er sprake is van zeggenschap wordt rekening gehouden met potentiële stemrechten die op dat moment uitoefenbaar of con verteerbaar zijn. De jaarrekeningen van groepsmaatschappijen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum waarop voor het eerst sprake is van zeggenschap, tot aan het moment waarop deze eindigt. Intragroepsaldi en even tuele niet-gerealiseerde winsten en verliezen op transacties binnen de groep of baten en lasten uit dergelijke transacties worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Belangen van precies 50% (joint ventures) worden niet geconsolideerd. Grondslagen voor opname van financiële instrumenten Een financieel actief of passief wordt in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat de vennootschap recht heeft op de voor delen respectievelijk gebonden is aan de verplichtingen voort komende uit de contractuele bepalingen van het desbetreffen de financiële instrument (de ‘trade date’). Financiële activa en passiva worden gesaldeerd in de balans opgenomen indien dit op grond van contractuele of wettelijke bepalingen is toege staan en het stellige voornemen daartoe bestaat. Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, inclusief bijkomende kosten die -voor financiële instrumenten worden geamortiseerd op basis van de effectieve interest methode. De volgende activa en verplichtingen zijn gewaar deerd tegen reële waarde: afgeleide financiële instrumenten (derivaten), financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden, financiële instrumenten geclassificeerd als available for sale, financiële instrumenten die onderdeel uit maken van een fair value hedge en vastgoedbeleggingen. Voor verkoop aangehouden vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, worden gewaardeerd op de laagste van de boekwaarde en de reële waarde minus verkoopkosten. De lopende interest op vorderingen en schulden is, voor zover bij de toelichting op de desbetreffende post niet anders is medegedeeld, opgenomen onder overlopende activa dan wel overlopende passiva. Vreemde valuta Transacties luidend in vreemde valuta worden in euro’s omge rekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in euro’s omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Reële waarde Voor financiële instrumenten die worden verhandeld op gere guleerde financiële markten wordt de reële waarde gebaseerd op de beurskoers. Voor activa worden biedkoersen gehanteerd en voor passiva laatkoersen. De reële waarde van niet-beurs- genoteerde financiële instrumenten wordt bepaald op basis van de contante waarde van de verwachte kasstromen, (interne) waarderingsmodellen, de marktwaarde van soortgelijke instru menten of door commissionairs afgegeven biedprijzen. Bij toepassing van contante-waardetechnieken zijn de geschatte Toekomstige kasstromen gebaseerd op de beste schattingen van de leiding, en de disconteringsvoet is een marktgerelateer- de voet voor een vergelijkbaar instrument per de balansdatum. Bij gebruik van andere waarderingsmodellen worden de gehan teerde gegevens in het model gebaseerd op marktgerelateerde gegevens per balansdatum. Financiële instrumenten waarvan de reële waarde niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, worden opgenomen tegen kostprijs, minus (indien noodzake lijk) een bijzondere waardevermindering. Alleen wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat bijvoorbeeld de transactieprijs afwijkt van andere waarneembare soortgelijke actuele transacties in de markt of gebaseerd op een waar- deringmodel met objectief waarneembare data, dan worden op de eerste dag resultaten genomen over het desbetreffende financiële instrument. Bijzondere waardeverminderingen Per de balansdatum wordt beoordeeld of er externe of interne objectieve aanwijzingen zijn voor een bijzondere waarde vermindering van een bepaald financieel actief. Objectieve aan wijzingen kunnen onder andere bestaan uit een drastische ver slechtering van marktomstandigheden of significante financiële moeilijkheden bij de betreffende debiteur. Bij kredieten wordt bij dergelijke aanwijzingen op basis van de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, met inbegrip van verwachte uitkeringen uit hoofde van garanties en zekerheden, een eventueel verlies wegens waardevermindering contant gemaakt tegen de oorspronkelijke effectieve rente en verwerkt in de winst- en verliesrekening onder de post waardeverande ringen. Daarnaast is er voor kredieten naast deze specifieke voorziening voorts een portefeuillevoorziening gevormd voor FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 92