Grondslagen Algemeen Friesland Bank NV is gevestigd te Leeuwarden. De geconsoli deerde jaarrekening van Friesland Bank over het boekjaar 2005 omvat de vennootschap en haar dochterondernemingen (teza men de ‘Groep’) en het belang van de Groep in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggen schap wordt uitgeoefend. De Raad van Bestuur heeft op 29 maart 2006 de jaarrekening opgemaakt. De datum van de vaststelling van de jaarrekening in de algemene vergadering van aandeelhouders is 27 april 2006. Het samenstellen van de jaarrekening vereist dat de leiding van de vennootschap oordelen vormt en schattingen en veronder stellingen doet die invloed hebben op de posten van de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. Ondanks het feit dat deze schattingen gebaseerd zijn op de meest actuele kennis van lopende zaken en acties, kan de werkelijkheid uiteindelijk afwijken van de gemaakte schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoor deeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige perioden. De leiding van de vennootschap heeft met de Raad van Com missarissen en haar deelcommissies, het Audit Compliance Committee en het Credit Committee, gesproken over de ont wikkeling en keuze van, en informatieverschaffing over de kriti sche grondslagen voor financiële verslaggeving en schattingen, alsook de toepassing van deze grondslagen en schattingen. De belangrijkste schattingen en taxaties hebben betrekking op bij zondere waardeverminderingen van kredieten en goodwill, de uitgangspunten voor de bepaling van de pensioenverplichtin gen en de uitkomsten van lopende juridische procedures. De euro is voor Friesland Bank de functionele en de presenta- tievaluta. Alle bedragen in deze jaarrekening zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. Overeenstemmingsverklaring Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de international Financial Reporting Standards (IFRS) gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB) en voorzover aanvaard door de Europese Unie en de interpretaties van deze standaarden door het International Reporting Inter pretations Committee (IFRIC) van de IASB. Dit is de eerste geconsolideerde jaarrekening van de Groep die is opgemaakt onder IFRS. Bij de opstelling van deze jaar rekening is IFRS 1 ‘Eerste toepassing van IFRS’ toegepast. IFRS i vereist een retrospectieve toepassing van IFRS. Om de over- gang naar IFRS te vereenvoudigen zijn er in IFRS 1 een aantal (optionele) vrijstellingen opgenomen. Friesland Bank maakt gebruik van de volgende vrijstellingen: Financiële instrumenten. Onder IFRS is het toegestaan IAS 32 en 39 niet toe te passen vanaf 1 januari 2004 maar vanaf i januari 2005. Friesland Bank heeft hiervan gebruik gemaakt. Bedrijfscombinaties. IFRS biedt de mogelijkheid om bedrijfs- combinaties die hebben plaatsgevonden voor 1 januari 2004 niet aan te passen. De goodwill die voor die datum ten laste van het vermogen dan wel resultaat is gebracht, is niet aan gepast; Personeelsbeloningen. Friesland Bank heeft gebruik gemaakt van de optie binnen IFRS om alle actuariële winsten en verliezen per 1 januari 2004 te verwerken in het eigen vermogen. Een verklaring van de invloed van de overgang naar IFRS op de gerapporteerde financiële positie en financiële resultaten van de Groep is opgenomen in de toelichting. De vergelijkende cijfers over 2004 zijn met betrekking tot financiële instru menten opgesteld in overeenstemming met Nederlandse verslaggevingsregels. JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 91