Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2005 (x 1.000) 2005 2004 KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders 76.725 71.261 Aanpassingen voor: - Afschrijvingen 10.621 14.511 - Waardeveranderingen van kredieten 28.754 20.000 - Waardeveranderingen van financiële instrumenten 28.044 - - Waardeveranderingen van financiële vaste activa 9.728 8.113 - Winstbelastingen 8.038 14.518 - Belang van derden 11.665 3.186 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 173.575 131.589 Mutatie bankiers 107.788 146.954 Mutatie kredieten -569.291 -947.620 Mutatie toevertrouwde middelen 148.268 418.193 Overige operationele kasstromen -126.358 -17.180 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -266.018 -268.064 KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Investeringen en aankopen van: - Overige financiële activa, niet behorende tot de handelsportefeuilles -196.697 -1.077.665 - Overige deelnemingen -21.185 -45.061 - Materiële en immateriële vaste activa -15.768 -14.239 Desinvesteringen en verkopen van: - Overige financiële activa, niet behorende tot de handelsportefeuilles 376.827 924.909 - Overige deelnemingen 10.974 1 - Materiële en immateriële vaste activa 7 115 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 154.158 -211.941 KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Perpetual Capital Securities - 125.000 Toename achtergestelde schulden 60.000 26.831 Afname achtergestelde schulden -6.665 -44.451 Toename schuldbewijzen - 500.000 Afname schuldbewijzen -36.022 -59.547 Betaald dividend -7.865 -39.834 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.448 507.999 Netto kasstroom -102.412 27.994 MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN Stand liquide middelen per 1 januari 298.574 270.580 Stand liquide middelen per 31 december 196.162 298.574 Netto kasstroom -102.412 27.994 De samenstelling van de liquide middelen is als volgt: - Kasmiddelen 128.990 152.899 - Bankiers debet onmiddellijk opeisbaar 67.603 160.760 - Bankiers credit onmiddellijk opeisbaar -431 -15.085 196.162 298.574 Betaalde rente 255.168 217.618 22 23 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 90