Vooraf Waar staat Friesland Bank anno 2005 en wat zijn haar kern waarden en ambities voor de komende jaren? Op welke wijze staan bestuur en medewerkers pal voor de unieke positie die Friesland Bank bekleedt? Het zijn vragen waarop ons Financieel Jaarverslag slechts ten dele antwoord biedt. De goede verstaan der kan de grote lijnen uit de cijfers destilleren maar Friesland Bank wil ook inzicht bieden in het ‘verhaal achter de cijfers’. Een verhaal over historische binding, persoonlijke dienstverlening, ondernemerschap, klantwaarde en duurzame relaties. Dit Corporate Jaarverslag zet de cijfers in een breder perspectief. Een eerste Corporate Jaarverslag over het jaar 2005 is geen toe val. Sinds 2005 gelden de International Financial Reporting Standards (IFRS), richtlijnen die in het leven zijn geroepen om de cijfers helder en voor slechts één uitleg vatbaar te presen teren. Friesland Bank is weliswaar niet beursgenoteerd, maar onderschrijft deze richtlijnen vanuit de overtuiging dat meer transparantie bijdraagt aan vertrouwen en integriteit. Een min stens zo belangrijke aanleiding is de nieuwe strategie die de Raad van Bestuur van Friesland Bank in 2005 heeft vastgesteld. Het is een strategie die getuigt van durf en geloof in eigen kunnen. Door ondubbelzinnige keuzes te maken voor menselijk bankieren waarin de interactie tussen klanten en medewerkers centraal staat, laat Friesland Bank zien waarin een typisch regionale onderneming groot kan zijn. Groei en vergroting van de klantwaarde Dit Corporate Jaarverslag reikt feiten en achtergronden aan met betrekking tot ontwikkelingen die voor Friesland Bank in 2005 van eminente betekenis zijn geweest. Groei en vergroting van de klantwaarde staan in dit verhaal centraal. Op haar thuis markt wil Friesland Bank opereren als warenhuis met een optimaal toegankelijk kwaliteitsassortiment, marktconform geprijsd. Samenspel tussen hoofdkantoor en lokale vestigingen staat garant voor deskundige voorlichting met betrekking tot adviesproducten voor zowel de zakelijke als particuliere markt. Internet zal in de warenhuisformule als aanvullend distributie kanaal een belangrijke rol spelen. Ook in dat opzicht is in 2005 progressie geboekt. Immers: in 2005 is Friesland Bank erin geslaagd Internetbankieren voor haar cliëntèle toegankelijk te maken, waarmee een laatste hiaat in de dienstverlening is goedgemaakt. Buiten de provincie, waar Friesland Bank inmiddels vanuit vijf kantoren actief is, richt de nieuwe strategie zich volledig op partnerschap in het segment van middelgrote bedrijven en vermogende particulieren. Ook in dit opzicht is 2005 een sleuteljaar. Uit de cijfers blijkt dat de kantoren ‘om utens’ steeds beter in hun regio verankerd raken en een categorie klanten weten aan te spreken, die bewust kiest voor een persoonlijke, ondernemingsgezinde benadering. De ervaringen in Enschede, geboekstaafd in dit Corporate Jaarverslag, recht vaardigen de ambitie om geleidelijk meer activiteiten buiten Friesland te ontplooien. Plannen om een kantoor in Amsterdam te openen, bevinden zich in een vergevorderd stadium. En nu de rest van Nederland! Overigens staat Friesland Bank al langer goed aangeschreven buiten de eigen provinciegrenzen. Het participatiebedrijf, Friesland Bank Investments, is een serieuze partij op de dynamische markt van risicodragende bedrijfsfinancieringen en zal in toenemende mate een rol spelen in de zakelijke dienst verlening. In dit verslag wordt die rol nader uitgelegd, evenals de wijze waarop Friesland Bank haar eigenzinnige ‘voetafdruk’ langs tal van communicatiekanalen duidelijk herkenbaar en overal in Nederland gaat neerzetten. De ambities voor 2006 en daarna, neergelegd in de nieuwe strategie, worden uitgedragen via een merkcampagne die voor Friesland Bank grens verleggend is. Deze geeft blijk van de overtuiging dat er in Nederland plaats is voor die onderscheidende stijl van bankieren met dat even eigenzinnige als magische Friese etiket. Ter toetsing van deze veronderstelling is een lid van de Raad van Commissarissen en twee gewaardeerde bankrelaties naar hun visie gevraagd. Hun openhartige relaas spreekt boekdelen. In de wijze waarop Friesland Bank als zelfstandige bank met een eigen identiteit haar vleugels uitslaat, spelen medewerkers een sleutelrol. Hun kennis, enthousiasme en toewijding zijn bepa lend voor de toegevoegde waarde. De mensen maken het verschil. Elders in dit verslag is het actuele HRM-beleid gedetailleerd omschreven. Zowel leidinggevenden als mede werkers weten precies vanuit welke doelstellingen en met welke middelen zij kunnen bijdragen aan een volgende reeks van succesvolle jaren. Want succesvol wäs 2005, niet alleen uit het oogmerk van winstgevendheid, zoals blijkt uit de financiële kerngegevens, maar vooral ook vanuit de optiek van nieuw elan en collegiale samenwerking. Waarvan akte met dit eerste Corporate Jaarverslag dat u namens de Raad van Bestuur van Friesland Bank van harte ter lezing wordt aanbevolen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 9