Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2005 (x 1.000) Toelichting 2005 2004 Rentebaten 385.653 354.551 Rentelasten 245.992 233.610 Rente 23 139.661 120.941 Opbrengsten uit effecten 47.804 33.877 Opbrengsten uit deelnemingen 60.983 44.020 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 24 108.787 77.897 Provisie 25 32.355 25.527 Resultaat uit financiële transacties 26 9.838 632 Overige baten 27 1.601 1.045 Omzet participaties 28 61.975 55.880 Operationele inkomsten 354.217 281.922 Personeelskosten 29 97.344 78.858 Andere beheerskosten 30 83.298 71.475 Afschrijvingen 31 10.621 14.511 Operationele bedrijfslasten 191.263 164.844 Waardeveranderingen van kredieten 32 28.754 20.000 Waardeveranderingen van financiële instrumenten 33 28.044 Waardeveranderingen van financiële vaste activa 34 9.728 8.113 Waardeveranderingen 66.526 28.113 Operationele lasten 257.789 192.957 Operationeel resultaat 96.428 88.965 Belastingen 35 8.038 14.518 Periodewinst 88.390 74.447 Nettowinst beschikbaar voor belang derden 36 11.665 3.186 Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders 37 76.725 71.261 88.390 74.447 20 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 88