Geconsolideerde balans per 31 december 2005 (x i.ooo) ACTIVA Toelichting 2005 2004 Kasmiddelen 1 128.990 152.899 Bankiers 2 180.121 412.901 Kredieten 3 7.028.401 6.454.169 Overige financiële activa 4 1.092.437 1.197.786 Deelnemingen 5 377.223 319.586 Immateriële activa 6 5.983 1.873 Materiële vaste activa 7 101.298 99.388 Vaste activa aangehouden voor verkoop 8 4.500 7.875 Belastingen 9 85.941 74.791 Voorraden 10 13.628 7.694 Handelsdebiteuren n 16.161 10.967 Overige activa 12 24.109 20.968 Overlopende activa 13 34.860 52.375 Totaal activa 9.093.652 8.813.272 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 86