ontwikkelingen in het participatiebedrijf en bij de bancaire deelnemingen tot een toename van de post Opbrengsten uit effecten en deelnemingen. De totale operationele inkomsten namen in 2005 met 26% toe, tot 354,2 miljoen. De operatio nele bedrijfslasten namen met 16% belangrijk toe, tot 191,3 miljoen. Daarnaast werd voor waardeveranderingen in totaal 66,5 miljoen opgenomen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2004. De post Rente nam met 15% toe, tot 139,7 miljoen. Naast de groei van het rentebedrijf waren consolidatie-effecten een belangrijke factor bij deze stijging. Hoewel enerzijds opnieuw hinder werd ondervonden van druk op de commerciële rente- marge, mede als gevolg van een hoog niveau aan herfinan cieringen, wist de bank anderzijds te profiteren van de rente- bewegingen op de geld- en kapitaalmarkt, en werd als gevolg van oversluitingen een 3 miljoen hogere boeterente (in 2005 totaal 7 miljoen) gerealiseerd. De opbrengsten uit effecten en deelnemingen stegen in 2005 aanzienlijk. Het participatiebedrijf, met opnieuw een substan tiële boekwinst op het belang in Telfort, bewees daarbij weder om haar waarde, terwijl door de bank gehouden bancaire belangen, waaronder Van Lanschot en Kempen Co, in 2005 gunstige operationele resultaten lieten zien. De revenuen onder deelnemingen en effecten stegen in totaal met 30,9 miljoen, tot 108,8 miljoen. Bij de provisies was het beeld over de gehele linie positief, waarbij de opbrengsten uit assurantiën en effecten voor het grootste deel de stijging bepaalden. Alle assurantiebedrijven (Aecum, Friesland Bank Assurantiën en Bercoop Assurantiën) droegen hieraan bij. De effectenprovisies lieten met 15% stijging een belangrijke verbetering zien. Hogere handels volumes en enkele succesvolle productplaatsingen brachten het effectenbedrijf hoger. De provisies uit betalingsverkeer konden de groei van het zakelijk bedrijf niet volledig volgen en kwam marginaal hoger uit dan in 2004. Al met al namen de provisie- baten toe met 27% tot 32,4 miljoen. Het resultaat uit financiële transacties kon als gevolg van trans- actiewinsten in de overige financiële activa, die het gevolg waren van voor de bank gunstige rentebewegingen, toenemen van 0,6 miljoen in 2004 tot 9,8 miljoen in 2005. Genoemde opbrengsten werden voor de introductie van IFRS gerubriceerd onder Rente. De bank stelt zich overigens beleidsmatig terug houdend op bij het aangaan van handelsposities. De post Overige baten tenslotte kon onder invloed van consolidatie- effecten toenemen tot i,6 miljoen. De operationele bedrijfslasten lieten in 2005 een belangrijke stijging zien. De totale personeelskosten stegen met 18,5 mil joen, tot 97,3 miljoen. Een drietal oorzaken met vrijwel gelijke omvang liggen hieraan ten grondslag. Naast de stijging als gevolg van consolidatie-effecten betrof dat hogere pensioen lasten en een verzameling van autonome ontwikkelingen. De andere beheerskosten namen met n,8 miljoen toe tot 83,3 miljoen. Deze stijging is voor 50% het gevolg van consolidaties. Daarnaast steeg het kostenniveau van de bank zelf door hogere kosten van ICT- en andere projecten, alsmede voorbereidings- kosten van een actieplan gericht op verbeterde dienstverlening en efficiency. In tegenstelling tot de personeels- en andere beheerskosten kon het bedrag benodigd voor afschrijvingen dalen en wel tot 10,6 miljoen, daarbij geholpen door het weg vallen van een extra afschrijving op onroerende zaken in 2004. Voor waardeveranderingen werd in totaal 66,5 miljoen opge nomen, tegenover 28,1 miljoen in 2004. Deze stijging werd geheel veroorzaakt door een tweetal bijzondere omstandig heden. Ten eerste werd voor waardeveranderingen van finan ciële instrumenten een bedrag van 28,0 miljoen opgenomen, een gevolg van de invoering van IFRS waarbij waardeverschillen van derivaten, die het gevolg zijn van gewijzigde marktprijzen, direct via de winst- en verliesrekening worden geleid. Bij Friesland Bank betrof dat vooral waardeverschillen als gevolg van de gedaalde kapitaalmarktrente. Ten tweede leidde de door de bank gemaakte keuze met betrekking tot de gewijzigde positie van het grote ICT-project Globus tot een eenmalige doch majeure afwaardering ter grootte van 16,9 miljoen, opgenomen onder waardeveranderingen van kredieten. Naast voornoemde post werd voor reguliere debiteurenverliezen in 2005 8,1 miljoen ofwel 41% minder opzij gezet dan in 2004, en kon worden volstaan met 11,9 miljoen. Dit bracht het totaal aan waardeveranderingen van kredieten op 28,8 miljoen. De lagere debiteurenverliezen reflecteren de goede ontwikkeling van de in de portefeuille aanwezige risico’s. De risicokosten zijn in 2005 te berekenen op 17 basispunten van de portefeuille private kredieten, tegenover 32 basispunten in 2004. Naast voornoemde posten werd nog 9,7 miljoen (2004: 8,i mil joen) opgenomen voor waardeverminderingen van participaties en aandelen. Evenals in eerdere jaren genoot de bank een zeer aanzienlijk deel van haar resultaat onder de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. De belastingdruk is als gevolg daarvan bij de groep betrekkelijk laag. In 2005 nam de zichtbare belastingdruk af tot een totaalbedrag van 8,0 miljoen. In 2004 was dat 14,5 miljoen. Naast de gevolgen van de neer waartse aanpassing van het nominale belastingtarief werd deze ontwikkeling vooral bepaald door de onder waardeveranderin gen opgevoerde bijzondere posten. Financiële kengetallen De efficiency ratio (operationele bedrijfslasten gedeeld door operationele baten) kwam over 2005 uit 54,0%. De efficiency kon verbeteren door de opnieuw uitstekende ontwikkeling van de baten. In 2004 bedroeg de (voor IFRS herrekende) efficien- cyratio nog 58,5%. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 11,5%, tegen 12,8% in 2004. De solvabiliteitsratio op het totaalvermogen (BIS ratio) bedroeg 13,4% bij een minimum- FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 82