gerapporteerde nettowinst in 2004 van 72,3 miljoen, kwam na IFRS aanpassingen uit op 71,3 miljoen, een afname van 1,0 miljoen. Dit werd vooral veroorzaakt door hogere pensioen lasten. Ontwikkeling balans Ondanks de afwachtende houding van consumenten en bedrijven in 2005 is de bank erin geslaagd de omvang van de activiteiten in de voor haar belangrijke markten duidelijk uit te breiden. De verdere groei van de commerciële kredietverlening, zowel aan particulieren als aan bedrijven lag wederom op een hoog niveau. Aangezien de groei van de activiteiten vooral werd gefinancierd door de in ruime mate aanwezige liquidi teiten, steeg de balansomvang in geringe mate, dit inclusief een kleine aanpassing uit hoofde van IFRS. De kredietverlening aan de private sector groeide in totaal met bijna 700 miljoen, ofwel 11%, tot een omvang van 7,0 mil jard. De kredietverlening aan particulieren nam, vooral dankzij bruto i,o miljard aan verstrekte hypotheken, toe met ruim n% tot 4,2 miljard. Het marktaandeel kon zich hierdoor volgens verwachting ontwikkelen. De zakelijke kredieten lieten onder verre van ideale economische omstandigheden een groei van iets meer dan 10% zien, en kwamen uit op 2,8 miljard. In het verslagjaar bleef het relatieve aandeel van de particuliere kredietverlening gelijk. Van de uitstaande private kredieten is per jaareinde 2005 60% verstrekt aan particulieren en 40% aan ondernemingen en niet-overheidsinstellingen. De post Overige financiële activa daalde met 105 miljoen, tot i,i miljard. De daling wordt veroorzaakt door een afname van de obligatieportefeuille met 156 miljoen, tot 907 miljoen. Deze mutatie werd met name gerealiseerd bij aan de beurs genoteerd schuldpapier en werd ingegeven door overwegingen van balansbeheer. De omvang van de portefeuilles aandelen, participaties en derivaten nam in het verslagjaar opnieuw toe, nu met 51 miljoen naar 185 miljoen. De stijging manifesteerde zich over een breed front en werd vooral gedreven door herwaarderingen op aandelen en participaties, alsmede door een hogere fair value van derivaten. De stijging van de post Deelnemingen met 58 miljoen tot 377 miljoen reflecteert, naast beperkte uitbreidingen, vooral de uitstekende gang van zaken bij de door de bank gehouden aandelenbelangen in onder andere Van Lanschot en Kempen Co. De groei van het commerciële actiefbedrijf werd voor een belangrijk deel gefinancierd door de in ruime mate aanwezige en aanvullend uit verkoop van obligaties verkregen liquide middelen. Het gevolg daarvan was dat de groei van de activi teiten in slechts geringe mate doorklonk in de toename van de balanstelling. Daarnaast kreeg de financiering vooral gestalte door de toename van de toevertrouwde middelen, van de hogere achtergestelde schulden en van het gestegen eigen vermogen. Daardoor was het niet nodig een aanvullend beroep te doen op de internationale kapitaalmarkt, zodat de post Schuldbewijzen als gevolg van aflossingen met 36 miljoen daalde, tot 2,2 miljard. De onder de post Toevertrouwde middelen opgenomen spaar gelden kenden een jaar van consolidatie na de sterke groei in 2004. De eind 2005 geïntroduceerde internetspaarrekening zal hier in de komende jaren naar verwachting voor nieuwe impulsen gaan zorgen. De liquiditeitspositie van de bank daalde tot een nog steeds comfortabel niveau. Het saldo van kasmiddelen vermeerderd met het saldo van direct opeisbare vorderingen op en onmiddellijk opeisbare schulden aan bankiers nam met 102 miljoen af tot 196 miljoen. Het zichtbaar eigen vermogen van de bank nam in het afge lopen jaar met 104 miljoen toe, tot 820 miljoen, een stijging van 15%. Deze mutatie betrof, naast 6 miljoen toevoeging uit hoofde van IFRS mutaties per 1 januari 2005, met name winst- bijschrijving 2005 en herwaarderingen. In de afgelopen twee jaar steeg de omvang van het eigen vermogen, in totaal met 192 miljoen, ofwel 34%, niet meegerekend de IFRS mutaties ter grootte van 23 miljoen negatief, de uitgifte van de 125 miljoen Perpetual Capital Securities en de aflossing van 35 miljoen aan preferente aandelen. Het aansprakelijk groeps- vermogen, waarbij de achtergestelde schulden worden meege teld, steeg met 16% tot bijna 1,2 miljard. Inclusief de nog in de balans aanwezige maar niet in het vermogen opgenomen waarderingsverschillen ter grootte van bijna 0,3 miljard bedraagt het totale ‘weerstandsvermogen’ van de bank bijna 1,5 miljard. Winst 2005 Het jaar 2005 leverde een nettowinst voor aandeelhouders op van 76,7 miljoen, een toename van 8% ten opzichte van 2004. Het operationeel resultaat nam eveneens met 8% toe tot 96,4 miljoen. Het saldo van operationele inkomsten en operationele bedrijfslasten ondervond evenals in 2004 aanzienlijke steun van een bijzondere en tevens substantiële boekwinst in het partici- patiebedrijf, en kon als gevolg daarvan met 45,9 miljoen, ofwel 39% aanzienlijk toenemen tot 163,0 miljoen. Indien de bijzon dere boekwinsten in beide jaren buiten beschouwing worden gelaten, is in 2005 eveneens sprake van een stijging van 39%. Ontwikkeling resultaten De operationele inkomsten vertoonden in 2005 een sterke groei. Deze groei voltrok zich over de volle breedte van het bedrijf, waarbij de posten Rente, Provisie en Resultaat uit financiële transacties konden profiteren van de toegenomen activiteiten van de bank. Daarnaast leidden de gunstige 13 RAAD VAN BESTUUR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 81