In het verslagjaar zijn er zeven desinvesteringen gerealiseerd. Het oorspronkelijk door ons geïnvesteerde bedrag in deze ondernemingen bedroeg 23 miljoen. Het betreft Telfort, mobiele operator; Conpax Belfort, handel in draagtassen; NSPM, scheepsparticipaties; Hanewacker, groothandel in tuin benodigdheden; CIG, toeleverancier aan de scheepsbouw; Jansen Venneboer, waterbouwkundige werken en Oranjewoud, ingenieursbureau. De grootste desinvestering betrof de ver koop van Telfort aan KPN. In 2004 was reeds een aanzienlijk resultaat op deze deelneming gerealiseerd door middel van een herkapitalisatie. Door de verkoop in 2005 werd het belang nu geheel teruggebracht naar nul. Verder was er een belangrijke desinvestering bij onze deelneming Newion Investments. Dit betrof de verkoop van energieleverancier Oxxio aan het Britse Centrica. Het saldo van operationele inkomsten en operationele bedrijfs lasten van het participatiebedrijf kwam in 2005 uit op 70,1 miljoen, tegenover 41,9 miljoen in 2004. Toevoeging van de post Waardeveranderingen brengt het saldo in 2005 op 59,4 miljoen, tegenover 35,0 in 2004, een plus van 70%. Zonder bijzondere boekwinst op Telfort in 2004 en 2005 bedraagt de toename 129%. Het succes van het participatiebedrijf over de laatste jaren wordt duidelijk met de constatering dat de aanvangsinvestering per i januari 2000 van 145 miljoen inmiddels volledig in de vorm van resultaat is terugontvangen. Ontwikkeling bancaire deelnemingen Friesland Bank houdt belangen in Van Lanschot NV (28%), Kas Bank NV (6%, in 2006 verkocht), Triodos Bank NV (6%) en Kempen Co NV (20%). Er zijn in 2005 geen noemenswaardige uitbreidingen gerealiseerd. De resultaten van genoemde ban ken ontwikkelden zich uitstekend. De belangen in Van Lanschot en Kempen Co worden gewaardeerd volgens de equity- methode. Als gevolg van gestegen koersen bij Van Lanschot en overige waardevermeerderingen is in verband hiermee een positief reële waarde verschil ontstaan bij de post Deel nemingen dat aan het eind van 2005 294 miljoen bedroeg. In 2004 was dat nog 177 miljoen. Het saldo van operationele inkomsten en operationele bedrijfs lasten van bancaire deelnemingen kwam in 2005 uit op 33,5 miljoen, tegenover 28,5 miljoen in 2004, een toename van 18%. Er is geen sprake van waardeverminderingen. Overig Automatisering Friesland Bank heeft in 2005 niet de geplande invoering van Globus in de oorspronkelijke opzet, te weten het ondersteunen van de belangrijke bancaire processen van frontoffice tot back office, kunnen effectueren. Een combinatie van factoren lag daaraan ten grondslag. In 2006 zal duidelijk worden of er alsnog een beperktere invoering zal plaatsvinden, alleen gericht op de backoffice. Vastgesteld is dat de bestaande backoffice van de bank stabiel is waardoor ook de introductie van Internet- bankieren probleemloos kon plaatsvinden. In verband met de gewijzigde positionering van Globus is de bank overgegaan tot een afwaardering ter grootte van 16,9 miljoen, ten laste van de winst- en verliesrekening. De bank richt zich in 2006 vooral op verbeteringen in de kwaliteit van de dienstverlening, als mede verhoging van de efficiency. Deze zijn het komende jaar vooral geconcentreerd in de front- en midoffice. Personeel Het gedurende het jaar 2005 gemiddeld aantal vaste werk nemers, herrekend naar volledig dienstverband, bedroeg 954. In 2004 was dat 881. Met inachtneming van een eenmalig effect uit hoofde van de toevoeging van Bank Bercoop (plus 79 in 2005) is er sprake van een lichte afname. Overigens deed de bank in 2005 wel een toenemend beroep op inhuurkrachten. In 2005 heeft Friesland Bank een medewerkertevredenheids- onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek heb ben ertoe geleid dat bankbreed op afdelings- en kantoorniveau leidinggevenden en medewerkers samen optimalisatieplannen hebben opgesteld. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor een Management Development programma, waarbij wordt samengewerkt met toonaangevende universiteiten in binnen- en buitenland. Het arbeidsvoorwaardenbeleid heeft in 2005 veel aandacht gekregen. Dit kwam tot uiting in een nieuwe CAO, veranderende pensioenwetgeving, introductie van een levensloopregeling en de introductie van de basisverzekering ziektekosten. Samen met een heroriëntatie op interne secundaire arbeidsvoorwaarden heeft dit een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket opgeleverd, en heeft de bank zich ontwikkeld tot een aantrekkelijk en op de arbeidsmarkt slag vaardig werkgever. Financiële uitkomsten IFRS De jaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met de Inter national Financial Reporting Standards. Voor een uitgebreide bespreking van de gevolgen hiervan wordt verwezen naar de jaarrekening. Als gevolg van de introductie van IFRS zijn de vergelijkende cijfers 2004 op onderdelen gewijzigd. Naast enkele herrubriceringen is in de balans de belangrijkste mutatie die in het eigen vermogen. De totale aanpassing in het eigen vermogen per eind 2004 bedroeg 22,5 miljoen negatief, die vooral veroorzaakt werd door lager gewaardeerde onroerende zaken en bedrijfsmiddelen en een hogere voorziening met betrekking tot employee benefits. De (onder Dutch GAAP) FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 80