Friesland Bank een breed assortiment aan beleggingsdienst- verlening in huis. Verheugd was de bank daarbij over de goede resultaten van de eigen beleggingsfondsen. Bij de invulling van beleggingsportefeuilles maakt de bank inmiddels al weer vele jaren tevens gebruik van de beleggingsfondsen van diverse financiële specialisten. Deze zogenaamde open architectuur geeft de bank de vrijheid om bij de fondsselectie voor haar adviesportefeuilles bovengemiddeld kritisch te zijn op de te kiezen fondsen en haar aanbieders. Zakelijk bedrijf Het afgelopen jaar heeft de bank goed weten te anticiperen op ontwikkelingen in de markt voor gestructureerde financieringen en bedrijfsovernames. Merkbaar is een grotere activiteit in dit marktsegment. Daarnaast zien we dat de kantoren buiten Friesland zich naar tevredenheid blijven ontwikkelen in de zakelijke markt. Bedrijven weten de aanpak, slagvaardigheid, professionaliteit en betrokkenheid te waarderen en daardoor de weg naar de bank steeds beter te vinden. De uitbouw van de positie van de bank vindt dan ook in alle sectoren plaats. Per saldo heeft dit in 2005 geleid tot een groei in de zakelijke uitzettingen met 10%, welke ruim boven die in 2004 lag. Dit heeft, ondanks de druk op de marges en mede door een toena me van de provisiebaten, geleid tot een verdere verbetering van het rendement op de zakelijke portefeuille. Ook de toenemen de betrokkenheid van andere disciplines binnen de bank bij de zakelijke markt heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Evenals vorig jaar is sprake van een evenwichtige spreiding naar bedrijfstakken van de zakelijke kredietportefeuille. De kwaliteit van de kredietportefeuille van de bank, beoordeeld naar de eigen risicomaatstaven, blijft stabiel. Rekeninghoudend met een vertraging in de financiële rapportage van de prestaties van de bedrijven en het feit dat verschillende bedrijven ook in 2005 de nodige maatregelen moesten treffen, acht de bank het risicoprofiel van haar debiteurenportefeuille bevredigend. De te treffen voorzieningen op de zakelijke portefeuille konden in 2005 dan ook significant worden verlaagd. Friesland Bank Assurantiën mocht 400 nieuwe relaties verwelkomen. Het volmachtbedrijf van de bank heeft in 2005 de 20 miljoen premiegrens doorbroken. Resultaat bankbedrijf Het saldo van operationele inkomsten en operationele bedrijfs lasten van het bankbedrijf kwam in 2005 uit op 59,4 miljoen, tegenover 46,7 miljoen in 2004. Toevoeging van de post Waardeveranderingen brengt het saldo in 2005 op 3,5 miljoen, tegenover 25,5 in 2004. Om goed te kunnen vergelijken die nen bij waardeveranderingen de gevolgen van de invoering van IFRS (lagere waardering derivaten: 28,0 miljoen) en de aanwe zigheid van een eenmalige post (waardevermindering als gevolg van gewijzigde positionering Globus: 16,9 miljoen) buiten beschouwing te worden gelaten. Exclusief deze bijzondere pos ten steeg het operationeel resultaat bij de bank, met name door hogere boeterente en verkoopresultaten in de obligatiesfeer. Ontwikkeling Participatiebedrijf Het afgelopen jaar kwam steeds meer institutioneel geld beschikbaar voor investering in private equity. Daarnaast blijken banken steeds meer bereid om, vooruitlopend op een verder herstel van de economie, ruimhartig financiering ter beschik king te stellen, bijvoorbeeld voor overnamefinanciering. Genoemde factoren hebben geleid tot een verhoogde dealflow, zowel aan de investerings- als aan de desinvesteringszijde. Tevens zien wij dat de waarderingen in de markt, geholpen door hogere groeiprognoses en vernieuwd vertrouwen, stijgen. Deze prikkels naar de markt leiden tenslotte tot een verhoogde acti viteit van corporate finance huizen met betrekking tot het orga niseren van verkoopprocessen middels veilingen, hetgeen leidt tot een verdere professionalisering van de markt. In 2005 zijn er zeven nieuwe participaties gerealiseerd, tegen over vijf in het jaar daarvoor. In totaal committeerde het partici patiebedrijf zich in het verslagjaar voor 40 miljoen waarin begrepen een gering bedrag voor bijstortingen op de bestaande portefeuille. De nieuwe deelnemingen betreffen DutchView Ciris, een dienstverlener ten behoeve van televisieproductie; Euroclinics, private gezondheidszorg; Noordelijke Dagblad Combinatie, uitgeverij van dagbladen en boeken; NykampNyboer, huisstijl management; Greenfield Capital Fund II, private equity fonds; Avensus, ICT-dienstverlener en Doedijns, hydrauliek en meetinstrumentatie. n RAAD VAN BESTUUR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 79