De heer J. de Vries was in 2005 aftredend en als lid van de Raad van Commissarissen niet herkiesbaar. De vacature werd ingevuld door mevrouw mr. L. Lindner, die haar functie in de Raad per 1 oktober 2005 heeft aanvaard. De Raad van Commissarissen is dank verschuldigd aan de scheidende commissaris voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Friesland Bank. De Raad spreekt zijn waardering uit jegens de Raad van Bestuur en de medewerkers van de bank voor de door hen getoonde inzet en de resultaten die zijn bereikt. Leeuwarden, 29 maart 2006 Raad van Commissarissen: prof. drs. K. Wezeman, voorzitter mevr. mr. L. Lindner, secretaris J. Keijzer drs. H. Visser drs. L.M.L.H.A. Hermans dr. G. Benedictus A. Oosterhof RAAD VAN COMMISSARISSEN

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 75