Bericht van de Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders Hierbij bieden wij u aan de jaarrekening 2005 van Friesland Bank NV zoals deze door de Raad van Bestuur is opgemaakt en waarmee onze Raad kan instemmen. Conform het bepaalde in artikel 24 van de statuten is de jaarrekening door Ernst Young Accountants gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Wij stellen u voor om de jaarrekening 2005 vast te stellen zoals deze is vermeld in het jaarverslag 2005 van de vennootschap. Tevens stellen wij u voor het dividend over 2005 overeen komstig het voorstel van de Raad van Bestuur te bepalen op 7.282.000 Euro en de resterende nettowinst ad. 69.443.000 Euro toe te voegen aan de reserves van de vennootschap. In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen achtmaal in vergadering bijeen. Veel aandacht ging uit naar de formulering van de nieuwe strategie van Friesland Bank NV. Uitgebreid is stilgestaan bij het vooronderzoek welke uiteindelijk heeft geleid tot de gemaakte strategische keuzes. Dit vooronderzoek bestond onder meer uit een klanttevredenheidsonderzoek, een medewerkertevredenheidsonderzoek en een strategische analyse welke is uitgevoerd door een extern adviesbureau. De Raad van Commissarissen steunt de door de Raad van Bestuur gemaakte keuzes, waarin een duidelijker commerciële focus en een verbetering van de procesvoering centraal staan. De Raad zal in 2006 het implementatieproces intensief volgen. Tijdens de bijeenkomsten werd verder aandacht besteed aan de ontwikkeling van de balans en resultaten van het bankbedrijf. Verder heeft de Raad van Commissarissen ruim stilgestaan bij het risicobeleid en -beheer, alsmede de beheersing van kredietrisico’s. Gedurende het verslagjaar is meer tijd ingeruimd voor compliance binnen Friesland Bank, in lijn met de toenemende introducties van wet- en regelgeving. Wat de voorgenomen invoering van het systeem Globus betreft heeft de Raad van Commissarissen moeten constateren dat de voortgang en de verwachte resultaten onvoldoende waren. De rol van Globus zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van de strategie. Met de Ondernemingsraad of een vertegenwoordiging daarvan heeft de Raad van Commissarissen in het afgelopen jaar constructief overleg gevoerd over een veelheid van zaken waarbij met name de te maken strategische keuzes centraal stonden. De Raad van Commissarissen heeft in enkele vergaderingen, zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, onder meer het eigen functioneren.en dat van de Raad van Bestuur geëvalueerd. Het Credit Comittee kwam viermaal in vergadering bijeen, het Audit en Compliance Committee zesmaal. De jaarrekening, het accountantsrapport en de management letter zijn besproken in aanwezigheid van de externe accountant. De remuneratie- commissie en de beloningscommissie hebben zich in meerdere bijeenkomsten gebogen over de beloningsstructuur van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Wij stellen u voor aan de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer. Voorts stellen wij u voor de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. In het verslagjaar werd afscheid genomen van de heer mr. drs. A. Offringa, die 15 jaar bestuurder is geweest van Friesland Bank NV. Mede door zijn inzet, toewijding en vakmanschap heeft de bank de afgelopen jaren belangrijke voortgang geboekt op het gebied van winstgevendheid en weerstandsvermogen. De Raad van Commissarissen is hem hiervoor zeer erkentelijk. FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 74