Inhoud 6 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Kerncijfers 5 Profiel van de bank io Verslag van de Raad van Bestuur 17 Jaarrekening 18 Geconsolideerde balans per 31 december 2005 20 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2005 21 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen over 2005 22 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2005 23 Grondslagen 28 Toelichting op de geconsolideerde balans 39 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 45 Additionele toelichtingsinformatie 55 Toelichting eerste toepassing International Financial Reporting Standards 6i Belangrijke deelnemingen 63 Overige gegevens 64 Accountantsverklaring 65 Personalia Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 66 Vestigingen van de bank 67 Dochterondernemingen FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 72