Lindner staat aan de vooravond van haar pensioen bij Friesland Foods en heeft daarom straks voldoende tijd om zich volledig in te zetten voor de bank. “Friesland Bank heeft wat mij betreft een mooie omvang. De menselijke maat die er bij hoort is ook iets waar ik mij prettig bij voel, meer dan bij een beursgenoteerde omgeving.” De commissaris wijst erop dat Friesland Bank oorspronkelijk de bankier van de zuivelwereld was, de wereld waarin ze twee decennia heeft gewerkt. “Dat brengt voor mij een herkenbare cultuur met zich mee. Als vertegenwoordiger van Friesland Foods was ik erbij toen Friesland Bank van een coöperatie een naamloze vennootschap werd. Dat schept voor mij een band.” Code-Tabaksblat Een commissaris bij Friesland Bank heeft als taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid te controleren en te fungeren als klankbord. Sinds de Nederlandse corporate governance code per i januari 2004 in werking is getreden, heeft de Raad van Commissarissen nadrukkelijker een rol van toezichthouder gekregen. De corporate governance, ook wel de Code-Tabaksblat genoemd, betekent vrij vertaald het op behoorlijke wijze besturen van een onderneming. De controlerende taak van de Raad is verscherpt, waarbij ook het integer en transparant handelen van de onderneming onder de loep wordt genomen. Tevens is het toezicht op het benoe- mings- en beloningsbeleid van bedrijven verder gedefinieerd. De Code-Tabaksblat wil het ‘old boys netwerk’ doorbreken. “Het klinkt cliché, maar dat netwerk was er en is er misschien nog. Het is voor iedereen goed dat er een frisse wind doorheen waait.” Mevrouw Lindner hoopt dat de ingevoerde afspraken niet te ver doorslaan en er een cultuur ontstaat waarin de aan dacht vooral komt te liggen bij het zich indekken tegen risico’s. “Het moet niet zo zijn dat er bepaalde lijstjes worden afgevinkt, waarmee je dan je plicht hebt gedaan. Er moet ruimte zijn en blijven voor vertrouwen en elkaar stimuleren.” Het college van Raad van Commissarissen komt zes 'a zeven maal per jaar bijeen. De subcommissies vergaderen daarnaast ook een aantal keren. “Naast de Raad zal ik ook lid van de beloningscommissie worden. Verder hoort bij mijn functie een nauw contact met de ondernemingsraad. Friesland Bank is actief in het organiseren van evenementen en andere activitei ten. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet ik ook regelmatig mensen van de bank en heb ik zo tussen de vergaderingen door informeel contact.” Impuls aan winstgevendheid Mevrouw Lindner is blij betrokken te kunnen zijn bij de verdere ontwikkeling van Friesland Bank, vooral nu de organisatie op een belangrijk kruispunt staat. “We willen met behoud van zelf standigheid, de menselijke maat en het eigen karakter de weg naar de toekomst vinden. Binnen Friesland de algemene bank zijn en buiten de regio de relatiebank voor specifieke doel groepen. Ik hoop dat cliënten van Friesland Bank zich hiermee kunnen identificeren. Friesland Bank zal communicatief nog een slag moeten maken, waarbij ze haar klantenkring tijdens de ontwikkeling moet vasthouden. Daarbij zijn bij al de veranderin gen andere vaardigheden van het personeel nodig. Er komen specifiekere taken. We moeten de talenten die de mensen al bezitten nog meer aanspreken. Verder moeten we nog een inhaalslag maken op het gebied van automatisering, dit project is nog niet af. Tot slot willen we een impuls geven aan de winst gevendheid van het kernbedrijf. Dit is al jaren een aandachts punt, maar nu ligt er heel duidelijk een visie met de bijbehoren de marsroute.” INTERVIEW

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 47