heeft voor een belangrijke koerswijziging gezorgd. De aankoop leek dusdanig lucratief, dat de Raad van Bestuur, toen nog onder voorzitterschap van Age Offringa, besloot zich actiever op de kapitaalmarkt te gaan manifesteren. Met twee man en 50 dossiers zijn we begonnen onze portefeuille langzaam uit te bouwen met de ambitie om ons landelijk te onderscheiden met deelnemingen in middelgrote ondernemingen. Door enkele spraakmakende transacties in de achter ons liggende periode, denk aan AXA en Kempen, is Friesland Bank Investments op de kaart gezet. Het feit dat we als kleine partij in staat bleken om gerenommeerde bedrijven van de beurs te halen, maakte indruk op de kapitaalmarkt. Dat verschafte die merkwaardige ‘club uit Friesland’ een zekere magie en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. We zijn gericht gaan adverteren en heb ben ons persoonlijk gepresenteerd aan accountantskantoren en grotere banken als financieringspartner met een eigen signatuur. Inmiddels weet men ons te vinden en vertrouwt men op onze expertise. Met hart en ziel Anno 2005 vertegenwoordigt de portefeuille van Friesland Bank Investments een waarde van circa 200 miljoen, verdeeld over 50 ondernemingen in het midden-plus segment. Aanleidingen tot participatie zijn momenteel vooral management-buy-outs en expansie. Met als motto ‘Ruimte voor ondernemen’ investeert Friesland Bank Investments risicokapitaal dat bedrij ven in staat stelt specifieke fases in de ondernemingscyclus suc cesvol te doorlopen. Ons vizier staat daarbij in principe gericht op alle voorkomende branches, met uitzondering van horeca en vastgoed, en met een voorkeur voor ondernemingen die al enige historie kennen. Ons team (directeur, 7 Investment Managers, 4 Management Assistents) behandelt jaarlijks 100 tot 150 aanvragen. Onze belofte is dat we snel uitsluitsel geven en kandidaat-ondernemingen geen moment aan het lijntje houden. Van die 100 150 aanvragen worden er hooguit zes tot zeven gehonoreerd. Onze ballotage werkt als een trechter. Een vaste huisregel is dat ons complete investmentteam het unaniem eens is met het besluit om een investeringsaanvraag in behandeling te nemen. Elk teamlid kan gebruikmaken van zijn vetorecht. De teamdynamiek van Friesland Bank Investments maakt onze werkwijze extra bijzonder, leder lid heeft zijn eigen speciali teiten, maar er zijn ook bindende factoren als analytisch vermogen, oprechte interesse in mensen en bedrijfsprocessen, de kunst om het verhaal achter de cijfers te duiden en de durf om bij gerede twijfel nee te zeggen. We kijken naar factoren als managementkwaliteiten, marktontwikkeling en concurrentie vermogen, maar ook naar persoonlijke achtergronden van ondernemers en naar ervaring en passie. We willen zeker weten dat kandidaten met hart en ziel achter de zaak staan en we hechten veel waarde aan wederzijds enthousiasme. Friesland Bank Investments opereert niet als ‘koele kapitaalverstrekker’, maar als partner die naast de ondernemer staat, kennis en ervaring beschikbaar stelt en financiële expertise inbrengt. Als de vonk overspringt, gaan we van start met een complete analyse. Daarbij kijken we uiteraard ook naar de opbrengst potentie voor Friesland Bank. We praten over risicokapitaal, dus hebben we de lat hoog gelegd. We hanteren een minimum grens van 15% rendement, te realiseren in circa vijfjaar. Ons huidige track record geeft een gemiddelde aan van 17%. Uitglijders zijn in die berekening meegenomen. Het gaat ons persoonlijk aan het hart als een onderneming het niet haalt. Maar we weten: it’s all in the game. In totaal heeft Friesland Bank Investments in 2005 zeven deelnemingen ‘verkocht’. Daar staan weer zeven nieuwe deel nemingen tegenover, twee meer dan in 2004, en goed voor een totaalbedrag aan risicokapitaal van 40 miljoen. De investerin gen hebben betrekking op DutchView Ciris (televisieproductie); Euroclinics (private gezondheidszorg); Noordelijke Dagblad Combinatie (uitgeverij); NykampNyboer (huisstijlmanagement); Avensus (ICT); Doedijns (hydrauliek en meetinstrumenten) en twee fondsen. Deelname in fondsen blijft nuttig uit het oog punt van risicospreiding. Naast onze core business hebben we in 2005 een belangrijke slag geleverd inzake de verslaggeving conform de IFRS methode en hebben we voorbereidingen getroffen voor de naamswijziging van de Overijsselse Partici patie Maatschappij (OPM) in Enschede, onderdeel van onze bank. Per 2006 opereert ons volledige participatiebedrijf als Friesland Bank Investments BV. Als zodanig blijven we onze positie in de Nederlandse private equity markt versterken. Strategische keuzes In 2005 is een aantal belangrijke strategische keuzes gemaakt die de rol van Friesland Bank Investments direct raken en die zullen resulteren in meer diversiteit in onze activiteiten. Zo heeft de Raad van Bestuur besloten het beheer van de portefeuille ‘bancaire deelnemingen’ in organisatorische zin bij ons investeringsbedrijf onder te brengen. Het gaat om onze deelnemingen in F. van Lanschot Bankiers, Triodos Bank en Kempen Co. Het besluit is per 1 januari 2006 geëffectueerd. In toenemende mate zal Friesland Bank Investments voor de Raad van Bestuur fungeren als sparringpartner waar het gaat om nieuwe deelnemingen en eventuele overnames. De grootste uitdaging waar we voor staan, is de implementatie van de expertise van ons investeringsbedrijf in het nieuwe dienstverleningsconcept voor de zakelijke markt, waarbij Friesland Bank zich als ondernemende adviesbank richt op het midden-plus segment. Friesland Bank Investments heeft dan ook uit volle overtuiging zitting in verscheidene werkgroepen die focussen op permanente verbetering van die doelgroep gerichte bancaire dienstverlening. Ik zie een multidisciplinaire samenwerking op gang komen, die verfrissend en vernieuwend werkt en waarvan ik zeker weet dat onze zakelijke klanten daar 40 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 44