Bank en bedrijfsleven gebaat bij rendabele kapitaalinjecties Friesland Bank Investments Friesland Bank Investments mag zich beroemen op een recordjaar. De verkoop van Telfort, afgerond in 2005, heeft voor een mooi eindresultaat gezorgd. Hiermee is eerder betoonde moed ruimschoots beloond. In een periode waarin investeerders de sector mobiele telefonie eensgezind de rug toekeerden, zag Friesland Bank voor Telfort een perspectiefvolle toe komst. Daar plukt de hele bankorganisatie de vruchten van. De baten van Friesland Bank Investments vormen een belangrijke bijdrage aan het totale bankresultaat. Ook in strate gische zin is voor ons investeringsbedrijf een sleutelrol weggelegd. Friesland Bank wil als ondernemende adviesbank naast ondernemers staan. Diensten en producten die voorzien in risicodragende kapitaalinjecties horen daar onlosmakelijk bij. En waar hebben ze meer ver stand van die materie dan bij Friesland Bank Investments? Directeur mr. John Ritchipleit bezorger van ondernemen met ziel en zaligheid, plaatst de geboekte resultaten van 2005 in het juiste perspectief en geeft opening van zaken over de ambities voor de komende jaren. Het zal niemand verbazen dat we als team met voldoening terugkijken op 2005, een jaar met een gouden randje. Wat voor al bijzonder tevreden stemt, is het feit dat de hele portefeuille goed presteert en bijdraagt aan het totaalresultaat. De over dracht van Telfort is in dat geheel de slagroom op de taart. Natuurlijk geeft zo’n extra goed resultaat binnen ons team aan leiding tot onvoorwaardelijk genieten. Zulke momenten van euforie koesteren we, zonder ooit uit het oog te verliezen dat het tij morgen weer kan keren. We opereren in een cyclische markt die successen kent, maar waarin uitglijders evenzeer tot de realiteit behoren. Alertheid blijft dus te allen tijde geboden. Wij geloven in de kansen die de dynamische markt biedt en durven daarin risico’s te nemen, die binnen onze afweging verantwoord zijn. Maar wij geloven ook in dat stukje nuchter koopmanschap dat kenmerkend is voor Friesland Bank. Symbolische waarde De Telfort-transactie heeft voor ons bedrijf wel een zekere symbolische lading. Op het moment dat Friesland Bank Investments besloot te investeren in Telfort was de economie in mineurstemming. Het beursklimaat was uitgesproken grauw. Sectoren als ICT en mobiele telefonie leken tijdelijk tot taboe verklaard door investeringsmaatschappijen die de markt domineerden. Op het moment dat de deelname ons werd aangeboden, waren we ons daar terdege van bewust. Echter, de ondernemingsvisie was aansprekend en de management structuur gaf aanleiding tot vertrouwen. Het ‘klikte’ tussen ons en onze gesprekspartners, wat voldoende aanleiding was om ons serieus in de ondernemingsplannen en de financiële onder bouwing te verdiepen. Na een grondige analyse hebben we de knoop unaniem doorgehakt. Ons gevoel zei: dit kan lukken. Ons verstand zei: Friesland Bank kan de investering dragen. Eigen zinnig als we soms zijn, hebben we tegen de stroom in een positief investeringsbesluit genomen. Dat bedoel ik met de symboliek van de transactie: Friesland Bank heeft haar unieke positie als zelfstandige bankinstelling te danken aan het feit dat er op gezette tijden lijnen zijn uitgezet, die tegen alle logica en economische wetmatigheden lijken in te druisen. Daarom is het zo verdraaid aardig om deel uit te maken van deze organisatie. De transacties en resultaten van 2005 geven aan hoe we in de loop der jaren zijn uitgegroeid van bescheiden participatie maatschappij met kleine deelnemingen tot actieve investeerder met een respectabele portefeuille. De oorsprong van Friesland Bank Investments ligt ruim 25 jaar achter ons. Investeren van risicodragend kapitaal werd in die oprichtingsjaren van over heidswege aangemoedigd ter stimulering van de economie. Het zaaien werd in die dagen belangrijker geacht dan het oogsten. Vandaag de dag zouden we dat scharen onder de noemer ‘maat schappelijk verantwoord ondernemen’. Met name in Noord- Nederland kon de economie extra impulsen uitstekend gebrui ken. Friesland Bank nam deel in de Friese Participatie Maatschappij, een NOM in het klein, en kreeg in latere instantie hier volledige zeggenschap over. In 1998, het jaar waarin Friesland Bank Bouwbedrijf Van Wijnen aankocht, vertegenwoordigde de portefeuille een waarde van circa 30 miljoen, verdeeld over tientallen kleinere ondernemingen. Bouwbedrijf Van Wijnen, een naam die nog geregeld klinkt als we terugblikken op de jongste geschiedenis van Friesland Bank,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 43