aansluit bij de watersportreputatie van onze provincie. Zo zul len we steeds kritisch kijken naar raakvlakken. Een absolute voorwaarde die Friesland Bank stelt aan de geloof waardigheid van sponsoractiviteiten, relatiebeheer en bedrijfs communicatie is dat de keuzes die we maken, overeenstemmen met de natuurlijke waarden van onze onderneming. Alleen dan kun je authentiek zijn. Die natuurlijke waarden zijn in 2005 opnieuw geformuleerd en in de spotlights gezet. Friesland Bank is verbonden met de provincie, maar allesbehalve ‘provinciaals’. Friesland Bank komt voort uit ondernemingsgezindheid. Denk maar aan ons coöperatieve verleden. Onze organisatie heeft bewust gekozen voor zelfstandigheid en het steeds aangedurfd om andere dan de platgetreden paden te bewandelen. Friesland Bank heeft ook altijd onomwonden en op basis van zuivere argumenten nee durven zeggen tegen bepaalde ontwikkelingen en laat zich niet leiden door de ‘waan van de dag’. En tenslotte: dat nuchtere stel mensen aan wie je van oudsher gerust je spaargeld kunt toevertrouwen of een financieringsaanvraag kunt voorleggen, staat ook nog eens garant voor expertise en toewijding. Zeggen we ja, dan bijten we ons voor 100% in de materie vast en maken we waar wat we beloven. Doordat we een compacte organisatie zijn met een inzichtelijke structuur, weten klanten snel waar ze aan toe zijn, wat ons een voor sprong geeft op landelijk en internationaal georiënteerde organisaties. Al die aspecten bij elkaar zorgen voor een profiel dat gezien mag worden en dat met ingang van 2006 ook vaker en op meer plaatsen gezien zal worden, binnen én buiten de noordelijke provincies. In 2005 is de blauwdruk ontwikkeld die maatgevend is voor de toonzetting en uitvoering van onze communicatie- en marketinginspanningen. Er ligt een perfect huisstijlstramien; de interne communicatie is verankerd in de bedrijfsprocessen, zodat iedereen zich op de hoogte kan stellen van de doelen en de uitgestippelde route daarheen; de lijnen zijn uitgezet voor sponsorbeleid en relatiebeheer. Belangrijk in dit verband is dat de Raad van Bestuur het licht op groen heeft gezet voor een nieuwe ‘merkcampagne’, die de huidige campagne waarin de nieuwe ambities van Friesland Bank nog onvoldoende tot uiting komen, gaat vervangen. Maar daarover later meer. Geslaagde huisstijloperatie Is het besluit eenmaal genomen om actiever je gezicht te laten zien, nadat alle onderdelen van de organisatie een spiegel is voorgehouden, dan volgt de uitdaging om alle aspecten die voorwaardenscheppend zijn voor de contacten met de markt in overeenstemming te brengen met je identiteit. In 2005 is de afdeling geslaagd in de definitieve afronding van onze huisstijl operatie. Met de opwaardering van de huisstijl is al eerder een aanvang gemaakt. De ingeslagen weg sloot haarfijn aan bij de strategische keuzes. De ‘F’ is gemoderniseerd, ons wat aardse groen is ingeruild voor diepblauw, wat de zakelijke dynamiek van onze bankorganisatie beter weerspiegelt. De typografie is stijlvol en toegankelijk. Alle voorwaarden zijn ingevuld om ons met behulp van onze huisstijl eenduidig naar buiten toe te presenteren, of het nu om een zakelijke brief, het logo aan de kantoorgevel of een reclamecampagne gaat. Medewerkers, zo is uit intern onderzoek in 2005 gebleken, weten onze afdeling uit stekend te vinden als er vragen of twijfels bestaan over de toe passing van de huisstijl. Overigens is een huisstijl beslist geen keurslijf, het is een combinatie van stijlelementen die in onder linge samenhang iets vertellen over de aard van het beestje. Ondernemerselan en diepgang Door consequent te zijn, vergroten we het proces van herken ning en identificatie. Minstens zo belangrijk als tastbare elementen als kleurstelling, logo en taalgebruik, is de iets minder grijpbare factor ‘attitude’. Het beantwoorden van de telefoon, de snelheid waarmee we terugbellen, de wijze waarop we onze klanten tegemoet treden, het zijn sleutelfactoren voor de mate waarin de markt de ‘stijl van ons huis’ apprecieert. Het ondernemerselan van onze mensen, de vasthoudendheid waar mee we ons verdiepen in de problematiek van onze klanten en de diepgang van onze advisering, het zijn beslissende factoren voor de klandizie die ons wordt gegund. Met de keuze voor die specifieke ‘stijl van het huis’ legt Friesland Bank een stevige claim op haar medewerkers die de bank als echte professionals vertegenwoordigen. Attitude, motivatie en uitstraling van je mensen maken of breken een huisstijl. Om maximale betrokkenheid te waarborgen, is eind 2005 gezorgd voor een betere inbedding van de interne communi catie. Binnen de afdeling is een functionaris benoemd, die alle activiteiten op dit vlak initieert en coördineert. Juist doordat Friesland Bank een compacte organisatie is, kunnen we ons onderscheiden door de expliciete inzet van menselijk talent. Om samen vorm te geven aan onze bijzondere rol op het toneel van de financiële dienstverlening, achter de schermen of op het podium, moet iedereen het script kennen. Regieaanwijzingen moeten voor iedereen verstaanbaar en begrijpelijk zijn. En bovenal: iedereen moet doordrongen zijn van wat we ons publiek willen voorschotelen en gemotiveerd zijn om daar een maximale bijdrage aan te leveren. Adequate, tijdige informatie verstrekking is daarvoor essentieel. Via diverse kanalen als intranet, het personeelsorgaan en interne nieuwsbrieven wordt daar sinds 2005 systematisch in voorzien. De toon is open en eerlijk. Maar we betrachten ook een stukje nuchterheid: we communiceren als er wérkelijk zaken aan de orde zijn die er toe doen en beslist niet om elkaar zoet te houden. Billboarding en busredame Friesland is voor onze bank een vertrouwd toneel. Ons vaste publiek waardeert de manier waarop we onze rol uitvoeren en vindt het plezierig om erbij te horen. We realiseren ons echter terdege dat we permanent kritisch moeten zijn op ons reper- FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 38