Nieuwe receptuur voor effectieve arbeidsvitaminen Human Resource Management Afdeling Personeel Organisatie (P&O) verzet de bakens. Anticiperend op de nieuwe strate gie, verschuift het accent van meedenken en uitvoeren naar het concreet inrichten van de personele organisatie vanuit de strategische doelen. Dat betekent voor de afdeling: anders denken, anders handelen. Om daar handen en voeten aan te geven, heeft het team zichzelf in 2005 een spiegel voorgehouden. Daarbij was de hamvraag voor iedereen persoonlijk op welke manier de interne klantenkring - managers en medewerkers - optimaal kan worden bediend. Het zoeken naar een nieuwe rol gaat altijd gepaard met vallen en opstaan, maar de ambitie om nieuwe kansen met beide handen aan te grijpen, overheerste. Begin 2006 zijn de inspan ningen bekroond met een naamswijziging die recht doet aan de actievere rol. P&O maakt plaats voor HRM: Human Resource Management. En het team werkt hard aan het scheppen van verdere voorwaarden die eraan moeten bijdragen dat de gewenste kerncompetenties van ons ‘menselijk kapitaal’ optimaal uit de verf komen. Directeur HRM Marten Patist, content met de eerste resultaten van de ‘transitie’ die zijn afdeling geregeld voor dilemma’s plaatst, evalueert de hoofdpunten van 2005 en neemt een voorschot op de uitdaging voor zijn flexibele, mutti- inzetbare team voor 2006. Al eerder zijn bij ons ontwikkelingen in gang gezet, waarmee wij een ombuiging beoogden van min of meer traditioneel personeelswerk naar pro-actief anticiperen op de rol van medewerkers in een bij uitstek dynamische omgeving. In de markt van financiële dienstverlening is veranderen geen wens, maar een permanent gegeven. Dat impliceert dat je elkaar van tijd tot tijd moet wakker schudden en scherp moet houden. Het geregeld ‘vitaliseren’ van de personele organisatie is een belangrijk HRM-thema, óók bij Friesland Bank. Een strategische koerswijziging kan alleen succesvol zijn als de competenties binnen een organisatie tijdig mee veranderen. Daarvoor moetje eerst vastleggen welke competenties succesbepalend zijn om vervolgens te inventariseren of die in voldoende mate vertegen woordigd zijn. Vanuit die vraagstelling willen wij als HRM-team een strategische bijdrage leveren aan Friesland Bank, waarbij wij het lijnmanagement en de medewerker als onze klanten zien. Wij zijn ervan overtuigd dat werken bij Friesland Bank uitdagender wordt. Concreet naar doelen toewerken en precies weten wat er van je wordt verwacht en wat je kunt bereiken, voegt altijd een dimensie toe aan de werkbeleving. Om na te gaan of wij bij HRM op de goede weg zijn, hebben wij het voltallige personeel in 2005 naar zijn mening gevraagd. Gemiddeld scoren wij een voldoende. Over de dienstverlening en advisering is het oordeel over het algemeen positief, evenals over de bereikbaarheid, deskundigheid en integriteit van onze adviseurs, het secretariaat en de administratie. Op criteria als ‘ondernemerschap’ en ‘loopbaanontwikkeling’ scoren wij iets minder. Het veranderingsproces dat in 2005 is ingezet, belooft op die punten duidelijk beterschap. Mensen en competenties Mensen maken het verschil. Friesland Bank acteert als kwali- teitsbank en legt daarbij het accent op duurzame relaties met adviesklanten. Daarin kunnen wij alleen excelleren als ons ‘menselijk kapitaal’ constant de juiste snaar weet te raken en als wij op alle niveaus permanent waarmaken wat wij beloven. Toen de financiële dienstverlening nog in rustiger vaarwater verkeer de, werd beleid vaak aangepast aan het personeel waarover de bank kon beschikken. Die tijd is definitief voorbij. Klanten kie zen niet langer alleen vanuit een mooie traditie voor Friesland Bank, maar maken een kritische afweging. De markt is bepa lend. Willen wij onze specifieke rol in die markt blijven spelen, dan is het onontkoombaar dat de betekenis en bijdrage van alle medewerkers geregeld wordt getoetst. De inzet is niet langer ‘life time employment’, maar: het juiste gedrag op het juiste moment op de juiste plaats. Dat is een spannend proces. De gewenste route was al eerder aangegeven, maar in 2005 heeft HRM voortvarend handen en voeten gegeven aan competentiemanagement. Allereerst zijn de competenties benoemd die succesbepalend zijn voor de rol die Friesland Bank in de markt ambieert. Dat zijn: resultaatgerichtheid, klant gerichtheid, samenwerking en ondernemerschap. Per competentie is omschreven welk gedrag Friesland Bank daarbij essentieel acht. En per functieprofiel is vastgelegd welk niveau minimaal per competentie gescoord dient te worden. Met de benoemde competenties als belangrijke leidraad, hebben wij de 27

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 31