de zakelijke invalshoek en daarnaast uitstekend geëquipeerd voor particulier vermogensadvies. Toegevoegde waarde De grote uitdaging voor 2006 is dat we onze interne bedrijfs processen perfectioneren, waardoor onze accountmanagers zich volledig kunnen concentreren op datgene waarvoor ze zijn aangetrokken: bestaande relaties optimaal bedienen en new business binnenbrengen. Als meewerkend voorman van ons zelfsturende team van zwaargewichten heb ik me persoonlijk gecommitteerd aan een actieve voorbeeldrol. Handel komt nooit vanzelf. Daar moet je voor naar buiten. Het regionale bedrijfsklimaat is niet florissant. De luchthaven dreigt te ver dwijnen en neemt ongetwijfeld veel bedrijvigheid in haar kiel zog mee. De metaalsector die in Twente ruim vertegenwoor digd is, maakt een fase van overnames en rationalisering door. De arbeidsmarkt is krap als je praat over hoger gekwalificeerd personeel, wat een nadeel is voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. We opereren in een markt waarin we niets cadeau krijgen. Toch ben ik overtuigd van de kansen voor Friesland Bank. Die liggen in de toegevoegde waarde en in de bewuste keuze voor de duurzame adviesrelatie. We hebben de lat voor 2006 hoog gelegd. We gaan werken aan een hogere notering in cross-selling, waarbij we met name denken aan verzekerings- en leaseproducten. We hebben onmiskenbare doelen geformuleerd voor significante verbetering van de marges, zowel in de zakelijke als particuliere markt. We willen een belangrijke efficiencyslag leveren en nog meer inhoud geven aan het ambassadeursschap van onze klanten. We zullen ons vastbijten in langlopende trajecten, met een scherp oog voor het uiteindelijke rendement voor de bankorganisatie en een open mind voor samenwerkingsvormen. Dat doen we vanuit de aangename wetenschap dat we aan ons hoofdkantoor in Leeuwarden een uitstekend klankbord hebben. Ons is de ruimte gegund om in Twente onze eigen lokale winkel te run nen, maar tegelijkertijd ontvangen we vanuit Friesland prima impulsen om permanent scherp te blijven. Zijn de voornemens om het netwerk buiten Friesland uit te breiden en het merk Friesland Bank wellicht zelfs in Amsterdam te manifesteren realistisch? Naar mijn mening wel. Een voor waarde Is dat wordt vastgehouden aan het concept dat in Enschede is toegepast: professionele teams samenstellen die in de betreffende regio of stad zijn ingevoerd. De ervaring en de daadkracht van het team is beslissend. Dat de markt plaats biedt aan een nichespeler die inzet op advieskwaliteit lijdt voor mij geen enkele twijfel. Alleen al het gegeven dat men voor langere tijd terecht kan bij één vaste contactpersoon en kan rekenen op uniforme kwaliteit in de adviesprocessen wordt door onze klanten ervaren als een verademing. Die kwaliteit staat voorop, maar ook het aspect ‘Friesland’ spreekt tot de verbeelding. Ondernemers ervaren het als onderscheidend als ze het merk ‘Friesland Bank’ afdrukken als bancaire relatie op hun briefpapier. Dat is bijzonder om waar te nemen en de moeite waard om op voort te borduren. Wij nemen onze relaties met regelmaat mee naar FC Twente, maar een uitstapje naar SC Heerenveen of naar een typisch Fries zeilevenement wordt minstens zozeer gewaardeerd. Komen we voor beide partijen bevredigend tot zaken, dan geven we klanten altijd een fles Beerenburg mee. Smaakt goed bij een glas Grolsch, zeggen we daar zekerheidshalve bij. Als lokaal team waarvan de voet stappen overwegend in Twente liggen, realiseren we ons dat we optreden namens Friesland Bank. Dus geven we met plezier en overtuiging een Fries-Twents visitekaartje af. mr. Berto Janssen Rayondirecteur Enschede KANTOOR ENSCHEDE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 27