bare egards ontvangen en verder geholpen. Dat aanbellen meteen ook extra veiligheid met zich meebrengt, is als bijkomend voordeel niet onbelangrijk voor een bank. Bij de samenstelling van het team (15 medewerkers inmiddels) is bewust gekozen voor ‘local heroes’, aangevuld met profes sionals uit Friesland die goed vertrouwd zijn met de systemen van Friesland Bank. We hebben gezocht naar mensen met een zekere bagage. Je wilt een bank zijn die interessant is voor de fine fleur van de regio. Daar horen adviseurs bij van een zeker statuur. De gemiddelde leeftijd van ons team ligt rond de 40 jaar en minimaal 10 jaar bankervaring gold als absoluut criterium om bij Friesland Bank Enschede aan de slag te mogen. De animo daarvoor was overigens groot. Het avontuur en de ondernemingsdrift spraken duidelijk tot de verbeelding. De missie was glashelder: klanten van kaliber binnenhalen en binnenhouden. Daarin zijn we geslaagd, onder meer door stevig te lobbyen in onze bestaande netwerken. Ook de interactie met de OPM-specialisten (per i januari 2006 Friesland Bank Investments) is doorslaggevend geweest. Daarmee hebben we een unieke rol kunnen spelen in diverse management-buy-outs. Dergelijke geslaagde exercities gaan in Twente snel van mond tot mond. In 2005 is gebleken dat new business niet langer alleen op persoonlijke titel binnenkomt. De regionale markt begint rekening te houden met het nieuwe merk. Ervaren effectenteam Friesland Bank Enschede heeft in 2005 een omzet gegenereerd van 1,4 miljoen, wat meer dan een verdriedubbeling is ten opzichte van pioniersjaar 2003. De netto winst bleef iets achter op het budget, wat is toe te schrijven aan het feit dat de marges in 2005 behoorlijk onder druk stonden, een punt van blijvende aandacht, ook in 2006. Door snel en adequaat te anticiperen op lokale marktverschuivingen, zijn wij erin geslaagd een zeer ervaren en succesvol effectenteam aan te trekken, wat heeft geresulteerd in een substantiële positieverbetering in de effectenmarkt. Met name voor het segment private banking heeft dit een belangrijke strategische voorsprong met zich mee gebracht. Bij alle partijen die zich in Twente op deze zelfde nichemarkt richten, staat Friesland Bank inmiddels hoog op de shortlist van geduchte concurrenten. De post ‘toevertrouwde gelden’ is in 2005 aanzienlijk gegroeid. Alle signalen wijzen erop dat 2005 het jaar is geweest waarin de weegschaal defini tief is doorgeslagen van ‘break even’ naar winstgevend in 2006. Minstens zo belangrijk als het financiële resultaat is de ‘mentale overwinning’ die Friesland Bank Enschede in 2005 heeft geboekt. Activiteiten om het merk in de regio neer te zetten, hebben hun impact niet gemist. Met roadshows langs onder meer accountants, makelaars en notarissen hebben we onze naam en propositie stevig onder de aandacht gebracht. Met sponsoractiviteiten, hoofdzakelijk gericht op culturele evenementen waarvan we konden veronderstellen dat ze mochten rekenen op de belangstelling van onze doelgroep, heb ben we goodwill gekweekt en de naamsbekendheid vergroot, in korte tijd hebben we een reputatie verworven van solide en betrouwbare partij. Dat heeft zich inmiddels op de particuliere markt vertaald in klanten met een aantrekkelijke effecten portefeuille, die ons bewust hebben gekozen als adviesbank. Door te participeren in bijzondere samenwerkingsverbanden, onder meer met Friesland Bank Investments en externe partijen als Triodos Bank, zijn we betrokken bij het optuigen en uit voeren van een aantal bijzondere projecten. Onze zakelijke por tefeuille heeft zich in 2005 ontwikkeld tot divers en perspectief rijk. We merken dat het bedrijfsleven openstaat voor een frisse wind en zoekt naar een serieus alternatief voor de parafen cultuur die bij grotere financiële dienstverleners vaak ten koste gaat van de slagvaardigheid. juiste keuze Dat alternatief kan Friesland Bank bij uitstek bieden op voor waarde dat we blijven focussen op de klantwaarde en ervoor zorgen dat we onze bancaire systemen in korte tijd optimali seren. Dat heeft absolute prioriteit. Qua advieskracht en dienst verlening scoren we hoog in Enschede, maar op de functio naliteit van de onderliggende systemen scoren we nog te laag. Het was dan ook goed nieuws dat upgrading van de primaire bankprocessen tot speerpunt is benoemd in de strategie die de Raad van Bestuur heeft uitgezet. Wij onderschrijven de nieuwe koers sowieso onvoorwaardelijk op alle punten. Het gekozen tweesporenbeleid dat duidelijk onderscheid maakt tussen de thuismarkt, Friesland, en de activiteiten in de rest van Nederland, schept veel duidelijkheid voor ons kantoor en sterkt ons in de overtuiging dat we de juiste keuze hebben gemaakt: scherp stellen op de nichemarkt van private banking en zake lijke dienstverlening, waarbij de klant te allen tijde leidend is en de kwaliteit van het advies bepalend. Wat ons betreft, vindt de verdere uitrol van de nieuwe strategie morgen plaats. Maken we de balans over 2005 op en spiegelen we ons boven dien aan de ambities die Friesland Bank in 2005 voor zichzelf heeft geformuleerd, dan is mijn gevolgtrekking dat 2006 even uitdagend als kansrijk zal zijn. Belangrijk is dat de kantoren buiten Friesland vanuit hun specifieke strategische opdracht nóg selectiever durven zijn en het vizier nog beter durven scherp te stellen op de beoogde doelgroep. Zoals eerder gememoreerd, hebben wij de bel die wij aantroffen bij de hoofdingang van onze stadsvilla weloverwogen in functie gelaten. Daarmee geven we aan dat we de ambitie hebben om een specifieke klantenkring op te bouwen. Daar hanteren we duidelijke financiële criteria voor. Dat hebben we niet ver zonnen omdat we onze neus zouden ophalen voor kleinere bedrijven en minder draagkrachtige particulieren, maar een voudigweg omdat we deze categorie buiten Friesland binnen deze werkwijze niets bijzonders hebben te bieden. Friesland Bank Enschede is een ondernemende adviesbank, actief vanuit FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 26