Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake de winstverdeling De winstverdeling vindt plaats overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van de statuten van Friesland Bank NV. In hoofdlijnen zijn de statutaire bepalingen inzake de winstverdeling als volgt: Van de winst, zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, zullen zodanige bedragen worden gereserveerd als de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zal bepalen. De daarna resterende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag slechts een tekort worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. Winstverdeling Het voorstel voor de winstverdeling is als volgt: Resultaat boekjaar Interim-dividend gewone aandelen, 0,00 934,26) per aandeel Interim-dividend perpetual Als volgt te verdelen: - Slotdividend gewone aandelen, 73,88 89,45) Per aandeel - Toevoeging aan de wettelijke en statutaire reserves - Toevoeging aan de overige reserves 2005 2004 76.725 71.261 - 35.000 -4.514 - 72.211 36.261 2.768 3.351 30.446 13.345 38.997 19.565 72.211 36.261 OVERIGE GEGEVENS

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 131