Klantwaarde als maatstaf voor bank met kop en staart Raad van Bestuur 0 Friesland Bank brengt iets teweeg bij mensen. En dat is mooi om waar te nemen. Denk alleen al aan de historische band met de provincie en haar bewoners, zorgvuldig opgebouwd sinds 1913, en anno 2005 nog altijd een solide basis voor wederzijdse betrokkenheid. De samen leving is sinds de oprichting van onze ‘coöperatieve zuivelbank' weliswaar ingrijpend veran derd, het gunaspect en de factor vertrouwen blijven bepalend in financiële dienstverlening die mensen centraal stelt en zich sterk richt op de eigen regio. Dit typisch regionale concept waaraan Friesland Bank altijd trouw is gebleven, blijkt ook buiten de provincie in vruchtbare aarde te vallen. Dit geeft alle aanleiding om onze vleugels verder uit te slaan en om de thuis markt waarin wij zo goed genesteld zijn een stijl van bankieren aan te bieden, die mensen boven de systemen stelt. Friesland Bank is een organisatie die niemand boven de pet gaat. De bijzondere maatvoering die zorgt voor een logisch verband tussen kop en staart, vormt een uniek uitgangspunt voor dienstverlening waarin klantwaarde de maatstaf is. Voorzitter van de Raad van Bestuur, drs. Willem Cramer, over de positie die Friesland Bank in de financiële dienstverlening inneemt, over nieuwe kansen en uitdagingen en over zijn per soonlijke ambitie om mensen te prikkelen tot dromen, durven en doen. Cijfers liegen niet. Uit de resultaten van 2005 komt een gezonde organisatie naar voren die goed in staat is om vol doende rendement te genereren op het eigen vermogen. Balanstotaal en ratings zijn in relatie tot de schaalgrootte uit stekend; op de kapitaalmarkt geniet Friesland Bank een solide reputatie die geenszins door provinciegrenzen wordt beteugeld. Wat mij als voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder aanspreekt, is de som der delen die aan het resultaat ten grond slag ligt. De bijdrage van ons investeringsbedrijf is significant, maar ook de resultaten van bancaire instellingen waarin Friesland Bank als aandeelhouder deelneemt, zijn uitstekend. In 2005 is bovendien het rendement op onze primaire bancaire activiteiten verbeterd, ondanks het marktgegeven dat de marges onder druk bleven staan. Meer efficiency in de operatio nele processen en samenhangende systemen is één van de speerpunten om ook in dit speelveld voldoende rendabel te blijven opereren. In 2005 zijn hiervoor belangrijke stappen gezet. In dit kader beschouw ik de introductie van Friesland Bank Internetbankieren als het opslaan van de eerste pagina van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van deze boeiende onderneming. Daarom staan we hier nog eens uitgebreid bij stil in dit eerste Corporate Jaarverslag dat onze financiële bericht geving over 2005 begeleidt. Andere onderwerpen in deze publi catie zijn gekozen, omdat zij op een aansprekende wijze inzicht geven in de huidige positie van Friesland Bank en goed aanslui ten op de nieuwe 5-jaren strategie die de Raad van Bestuur in 2005 heeft uitgezet. Als voorzitter van de Raad van Bestuur, aangetreden in 2004, heb ik in 2005 veel tijd en energie gespendeerd aan een nadere kennismaking met onze organisatie. Een stuurman moet zijn schip en bemanning door en door kennen. De betrokkenheid van onze medewerkers is buitengewoon. Het kennisniveau is hoog en er is veel enthousiasme, zowel op het hoofdkantoor als in de kantorenorganisatie. Dit geeft vertrouwen voor de toe komst. Om onze ambities waar te maken, hebben we iedereen hard nodig. Uiteraard hebben wij ook onze huidige marktpositie geanalyseerd. Een uniek aspect van Friesland Bank is de hoge mate van klantloyaliteit, bepaald door de historische gemene deler, het Friese erfgoed, dat ik heb leren kennen als zeer waardevol. In onze thuismarkt weet men Friesland Bank goed te vinden voor een verscheidenheid aan producten en diensten. Zowel particulieren als ondernemers voelen zich thuis bij hun ‘eigen bank’ en volgen onze verrichtingen op de voet, kritisch en openhartig, in overeenstemming met de noordelijke aard. Specialistische activiteiten Op de kapitaalmarkt is Friesland Bank Investments al een landelijke speler die met name in het segment van middelgrote ondernemingen de aandacht weet te trekken als inventieve en betrouwbare partner. Om die landelijke reputatie van ons ‘merk’ verder uit te bouwen, is vanaf begin jaren negentig een behoedzaam begin gemaakt met de inrichting van bank kantoren buiten Friesland. Onze eerste stap naar Groningen werd letterlijk ervaren als grensverleggend. Er is geworsteld om 9

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 13