Reconciliatie geconsolideerde winst- en verliesrekening Dutch GAAP - IFRS over 2004 Dutch GAAP IFRS- mutaties Consoli dates IFRS Baten Rente 109.603 m 11.338 120.941 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 70.324 8.311 -738 77.897 Provisie 25.527 - - 25.527 Resultaat uit financiële transacties 632 - - 632 Overige baten 889 - 156 1.045 Omzet participaties - - 55.880 55.880 Totaal baten 206.975 8.311 66.636 281.922 Personeelskosten 63.042 1.724 14.092 78.858 Andere beheerskosten 35.263 - 36.212 71.475 Afschrijvingen 12.793 164 1.554 14.511 Totaal bedrijfslasten /111.098 1.888 51.858 164.844 Waardeveranderingen van kredieten 20.000 - - 20.000 Waardeveranderingen van financiële instrumenten 8.113 8.113 Totaal waardeveranderingen 20.000 8.113 - 28.113 Bedrijfsresultaat voor belastingen 75.877 -1.690 14.778 88.965 Belastingen bedrijfsresultaat 3.564 -638 11.592 14.518 Groepswinst na belastingen 72.313 -1.052 3.186 74.447 Belang van derden - - 3.186 3.186 Nettowinst 72.313 -1.052 71.261 De IFRS-mutaties bestaan uit: - pensioenlasten -1.724 - resultaat participaties 198 - afschrijvingen onroerende zaken -402 - afschrijvingen goodwill 238 - belastinglast 638 Totaal -1.052 FRIESLAND BANK 200;

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 128