1 Reconciliatie geconsolideerde balans Dutch GAAP - IFRS per i januari 2005 Dutch GAAP IFRS- mutaties Consoli dates IFRS Activa Kasmiddelen 152.899 152.899 Kortlopend overheidspapier 175.000 -175.000 - Bankiers 412.901 412.901 Kredieten 6.454.169 -1.587 - 6.452.582 Overige financiële activa - 1.246.949 1.246.949 Rentedragende waardepapieren 890.241 -890.241 Aandelen 182.104 -182.104 Deelnemingen 260.035 58.630 921 319.586 Immateriële activa 24.945 -23.072 1.873 Materiële vaste activa 107.656 -15.832 7.564 99.388 Vaste activa aangehouden voor verkoop - 7.875 7.875 Belastingen - 72.349 72.349 Voorraden - - 7.694 7.694 Handelsdebiteuren - - 10.967 10.967 Overige activa 78.279 -60.327 3.016 20.968 Overlopende activa 65.421 -24.920 40.501 Totaal activa 8.803.650 12.720 30.162 8.846.532 Passiva Bankiers 382.715 641 - 383.356 Toevertrouwde middelen 4.935.797 -1.495 - 4.934.302 Schuldbewijzen 2.245.598 14.910 - 2.260.508 Financiële verplichtingen - 31.470 - 31.470 Overige schulden 49.073 375 21.631 71.079 Overlopende passiva 140.920 -20.084 - 120.836 Voorzieningen 12.135 29.054 41.189 Achtergestelde schulden 280.884 1.469 282.353 8.047.122 56.340 21.631 8.125.093 Kapitaal en reserves 746.645 -43.620 - 703.025 Belang van derden 9.883 8.531 18.414 Eigen vermogen 756.528 -43.620 8.531 721.439 Totaal passiva 8.803.650 12.720 30.162 8.846.532 JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 127