Reconciliaties Het verloop van het eigen vermogen (exclusief belang van derden) van 31 december 2003 tot en met 1 januari 2005 volgens Dutch GAAP en IFRS is als volgt: Dutch GAAP IFRS Verschil Eigen vermogen per 31 december 2003 560.118 560.118 IFRS-aanpassingen per 1 januari 2004 - -36.735 -36.735 Eigen vermogen per 1 januari 2004 560.118 523.383 -36.735 Vermogensmutaties 2004 - Perpetual 125.000 125.000 - - Nettowinst 2004 72.313 71.261 -1.052 - Dividend -39.834 -39.834 - - Herwaarderingen 28.828 18.572 -10.256 - Overige mutaties 220 -1.056 -1.276 Eigen vermogen per 31 december 2004 746.645 697.326 -49.319 IFRS-aanpassingen per 1 januari 2005 - 5.699 5.699 Eigen vermogen per januari 2005 746.645 703.025 -43.620 De IFRS-mutaties per 1 januari 2004 en januari 2005 bestaan uit: Bruto Belasting Netto Per j januari 2004 - Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen -11.868 427 -11.441 - Employee benefits -38.592 11.578 -27.014 - Latente belastingen 1.720 1.720 -48.740 12.005 -36.735 Per 7 januari 2005 - Kredieten (debiteurenvoorziening) -1.587 476 -1.111 - Obligaties 11.735 -3.520 8.215 - Derivaten -1.124 337 -787 - Overige -883 265 -618 8.141 -2.442 5.699 Totaal -40.599 9.563 -31.036 Hierna wordt de reconciliatie tussen de geconsolideerde balans per 31 december 2004 (inclusief de IFRS-mutaties per 1 januari 2005) en de winst- en verliesrekening over 2004 volgens Dutch GAAP en IFRS weergegeven. De IFRS-mutaties bestaan uit herrubriceringen en waarderingsaanpassingen. De consolidaties betreffen entiteiten die onder Dutch GAAP niet werden geconsolideerd en onder IFRS wel. IFRS heeft geen invloed op de gerapporteerde cashflows. FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 126