Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen IFRS: De onroerende zaken en bedrijfsmiddelen in eigen gebruik worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Lineaire afschrijving vindt plaats over de geschatte economische levensduur van alle onroerende zaken en bedrijfsmiddelen, met uitzondering van grond in eigendom, waarvan de economische levensduur als onbepaald wordt aangemerkt. De onroerende zaken niet in eigen gebruik (waaronder onroerende zaken die de bank verkrijgt in het kader van afwikkeling van bepaalde kredieten) worden gewaardeerd reële waarde. Waardeveranderingen worden in de winst en verliesrekening verwerkt. Dutch GAAP: Onroerende zaken in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen actuele waarde, afgeleid van de vervangingswaarde op basis van continuïteit en functionaliteit. Deze waarde wordt bepaald op basis van een zodanige, geregeld roulerende taxatie, dat in een periode van tien jaar alle gebouwen tenminste eenmaal zijn getaxeerd door een externe taxateur. Waarderingsaanpassingen uit hoofde van taxaties worden onder aftrek van de contante waarde van de latente belastingen ten gunste often laste van een herwaarderingsreserve gebracht. De jaarlijkse lineaire afschrijvingen geschieden op basis van de actuele waarde, rekening houdende met de geschatte economische levensduur en eventuele restwaarde. Onroerende zaken niet in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde bij willige verkoop, met uitzondering van in aanbouw zijnde panden, die voor de bestede kosten worden opgenomen. De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van jaarlijkse lineaire afschrijvingen afhankelijk van de geschatte levensduur. Employee benefits IFRS: Friesland Bank kent een zogenaamde defined benefit pensioenregeling. Onder IAS 19 wordt de waarde van de pensioentoezegging op actuariële grondslagen bepaald en opgenomen op de balans. Actuariële winsten en verliezen worden geamortiseerd over toekomstige jaren via een corridor. Naast pensioenen worden ook een aantal andere employee benefits als verplichting opgenomen. Dutch GAAP: Onder Dutch GAAP werden de jaarlijkse premies en koopsommen inzake de pensioenregeling ten laste van het resultaat gebracht. De andere employee benefits werden verantwoord op kasbasis. Eigen vermogen IFRS: De in 2004 uitgegeven Perpetual Capital Securities kwalificeren onder IFRS als eigen vermogen. Analoog hieraan wordt de vergoeding op deze stukken beschouwd als dividend. Dutch GAAP: De in 2004 uitgegeven Perpetual Capital Securities kwalificeren onder Dutch GAAP als vreemd vermogen. Analoog hieraan wordt de vergoeding op deze stukken beschouwd als rente. Latente belastingen IFRS: Onder IFRS worden latente belastingen opgenomen tegen de nominale waarde. Dutch GAAP: Onder Dutch GAAP worden latente belastingen opgenomen tegen de contante waarde JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 125