In het boekjaar is inzake langlopende huur- en leasecontracten ten laste van het resultaat gekomen 2,6 miljoen (2004: 2,4 miljoen). In het boekjaar is Friesland Bank verplichtingen aangegaan ten behoeve van investeringen in materiele vaste activa van 3,2 miljoen. Deze verplichtingen zullen naar verwachting in het volgende boekjaar worden afgewikkeld. 45. Zekerheidsstellingen In verband met zekerheidstelling ten behoeve van bepaalde passiva en voor buiten de balans opgenomen voorwaardelijke schulden, alsmede in het kader van transacties op de financiële markten, staan bepaalde activa niet ter vrije beschikking. Dit betreft kasmiddelen 67,0 miljoen) en overige financiële activa 340,4 miljoen). 46. Verhoudingen met verbonden partijen In beperkte mate vinden -tegen marktconforme tarieven- reguliere bancaire transacties, zoals kredietverlening en betalingsverkeer, plaats met verbonden partijen. In de balans komen de navolgende verhoudingen met deelnemingen voor. Onder bankiers debet 4,8 miljoen, onder kredieten 6,6 miljoen, onder bankiers credit 12,5 miljoen en onder toevertrouwde middelen 0,8 miljoen. Onder de post kredieten is 2,3 miljoen opgenomen inzake Friesland Bank Holding NV. 47. Raad van Bestuur De arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Bestuur komen naast hun basissalaris in aanmerking voor een bonus. Dit is een prestatiegebonden bonus die afhankelijk is van de bereikte doel stellingen. Het pensioengevend salaris van de leden van de Raad van Bestuur is gelijk aan 116% van het salaris, de pensioenleeftijd is 60 jaar dan wel 62 jaar. De kosten van de pensioenregeling komen voor rekening van Friesland Bank. De bezoldiging (inclusief pensioenlasten) van de leden en voormalige leden van de Raad van Bestuur bedraagt 2.939.000 (2004: 1.347.000). De specificatie is als volgt: 2005 Salaris Bonus Overig Pensioen Totaal ’05 drs. W.F.C. Cramer 334.000 151.000 99.000 584.000 T. Branbergen 231.000 138.000 - 53.000 422.000 A. Vlaskamp 208.000 136.000 V' 74.000 418.000 mr. drs. A. Offringa (tot i juli 2005) 197.000 229.000 986.000 103.000 1.515.000 2004 Salaris Bonus Overig Pensioen Totaal ‘04 drs. W.F.C. Cramer (vanaf i december 2004) 26.000 7.000 33.000 T. Branbergen 224.000 63.000 72.000 359.000 A. Vlaskamp (vanaf 1 juli 2004) 91.000 29.000 240.000 360.000 mr. drs. A. Offringa 336.000 97.000 162.000 595.000 Friesland Bank kent het optieplan Friesland Bank Holding NV. In het kader hiervan zijn aan de leden en voormalige leden van de Raad van Bestuur opties op certificaten Friesland Bank Holding toegekend. Bij uitoefening van de opties worden certificaten van aandelen Friesland Bank Holding verkregen, deze certificaten kunnen twee keer per jaar op een interne markt worden verhandeld. De (berekende) adviesprijs van deze certificaten is afhankelijk van zowel de financiële prestaties van JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 121