De kredietequivalenten zijn als volgt weer te geven (in miljoenen euro’s): Ongewogen Gewogen Ongewogen Gewogen 2005 2005 2004 2004 Rentecontracten 27 12 32 10 Valutacontracten - 1 2 Aandelencontracten - - 27 13 34 10 43. Vreemde valuta Het beleid van de bank is erop gericht eventuele valutarisico’s af te dekken door middel van derivaten, waaronder valutatermijncontracten. De valutapositie kan als volgt worden weergegeven (in miljoenen euro’s): Positie Positie Actief Passief Per saldo Derivaten 2005 2004 Amerikaanse dollar 54,7 43,2 11,5 -11,5 0,0 -0,2 Britse pond 10,1 11,4 V -1,3 1,3 0,0 0,0 Japanse yen 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Overig 5,3 4,1 1,2 -1,1 0,1 0,3 70,6 59,2 11,4 -11,3 0,1 0,1 44. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Dit betreft onder andere voorwaardelijke schulden uit hoofde van transacties waarbij de bank zich garant heeft gesteld voor de verplichtingen van een derde en onherroepelijke faciliteiten die tot een kredietrisico kunnen leiden, bijvoorbeeld niet opgenomen kredietfaciliteiten in rekening-courant. 2005 2004 Voorwaardelijke schulden uit hoofde van garanties en dergelijke 59.534 63.518 Voorwaardelijke schulden uit hoofde van onherroepelijke accreditieven 10.148 8.951 Voorwaardelijke schulden 69.682 72.469 Onherroepelijke faciliteiten 855.168 739.785 Er is een beperkt aantal procedures tegen Friesland Bank NV aanhangig. Op grond van de thans beschikbare informatie en gesterkt door adviezen van de betrokken juridische adviseurs is de Raad van Bestuur van mening dat niet te verwachten valt dat de uitkomst van die procedures van wezenlijke nadelige invloed zal zijn op de vermogenspositie van Friesland Bank NV. Voor een deel zijn voor deze procedures voorzieningen gevormd. De verplichtingen uit hoofde van langlopende huur- en leasecontracten (met name huur van panden en operationele autoieasecontracten) bedroegen per einde van het boekjaar: - korter dan één jaar 2,i miljoen (2004: 2,0 miljoen) - van één tot vijfjaar 5,5 miljoen (2004: 4,3 miljoen) - langer dan vijfjaar o,i miljoen (2004: 0,3 miljoen) FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 120