4i. Uitsplitsing activa en passiva naar resterende looptijden Hieronder worden een aantal bancaire activa en passiva uitgesplitst naar resterende looptijd (in miljoenen euro’s). De eerste tabel betreft de resterende contractuele liquiditeitstechnische looptijd, de tweede tabel de rentetypische looptijd. Liquiditeitstechnisch 1 mnd 1 mnd - 3 mnd 3 mnd - 1 jaar 1jaar- 5 jaar >5 jaar Totaal Activa Bankiers 68 111 1 180 Kredieten 1.304 230 186 591 4.717 7.028 Obligaties 248 42 31 270 317 908 Passiva Bankiers 26 43 60 182 25 336 Toevertrouwde middelen 2.388 408 690 1.052 542 5.080 Schuldbewijzen 13 - 651 309 1.237 2.210 Achtergestelde schulden 2 6 158 168 334 Rentetypisch variabel 1jaar 1 jaar- 5 jaar 5 jaar- lojaar- 10jaar 15jaar 15jaar Totaal Balansposten Activa 1.353 4.652 1.515 1.000 39 31 8.590 Passiva 722 5.263 1.861 331 70 10 8.257 Saldo balansposten 631 -611 -346 669 -31 21 333 Derivaten Long posities 10 817 315 240 13 21 1.416 Short posities 0 671 179 385 23 125 1.383 Saldo derivaten 10 146 136 -145 -10 -104 33 Totaal saldo 641 -465 -210 524 -41 -83 366 42. Derivaten Derivaten zijn financiële instrumenten belichaamd in contracten waarvan de waarde afhankelijk is van één of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices. Voorbeelden van derivaten zijn valutatermijncontracten, swaps, opties en forward rate agreements. Transacties in derivaten worden door de bank afgesloten voor het beheren van de eigen rente- en valutarisico's en ten behoeve van cliënten. Naast het marktrisico (het risico vanwege verandering van bijvoorbeeld rente en koers) bestaat er ten aanzien van derivaten ook een kredietrisico. Het kredietrisico wordt bepaald door het mogelijke verlies dat ontstaat als een tegenpartij in gebreke blijft. Het kredietrisico wordt gemeten door de positieve vervangingswaarde van de derivatencontracten te vermeerderen met een percentage van het notional amount (bepaald door de looptijd en de aard van de contracten). Indien dit (ongewogen) kredietequivalent wordt gewogen met het tegenpartijrisico (over het algemeen banken) resteert het gewogen kredietequivalent. FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 118