40. Reële waarde van financiële instrumenten De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor dat instrument tussen twee partijen zou kunnen worden uitgewisseld indien objectieve en onafhankelijke prijsvorming mogelijk is. De hieronder vermelde reële waarde is bepaald op basis van de marktwaarde of -indien dit niet mogelijk is- door het contant maken van verwachte toekomstige kasstromen. Indien handel op een beurs plaatsvindt, geeft de beursnotering een goede indicatie van de reële waarde. In de meeste gevallen is een dergelijke beurswaarde echter niet beschikbaar en dienen schattingsmethoden te worden toegepast om de reële waarde te benaderen. Deze methoden zijn naar hun aard subjectief en gaan uit van bepaalde veronderstellingen, waaronder de inschatting van toekomstige kas stromen en het gehanteerde discontopercentage. Voorts is de op enig moment geschatte reële waarde afhankelijk van op dat moment geldende omstandigheden. De informatie over reële waarden van financiële instrumenten van verschillende financiële instellingen is dan ook niet altijd goed vergelijkbaar. De reële waarde van de beursgenoteerde obligaties, aandelen, participaties, deelnemingen en derivaten is bepaald op basis van beurskoersen. Dit is circa 5% van het totaal. Voor de overige balansposten is gebruik gemaakt van interne waarderingsmodellen, dit is circa 95% van het totaal. In de onderstaande tabel wordt per balanspost de boekwaarde en de reële waarde aangegeven (in miljoenen euro’s): Activa Kasmiddelen Bankiers Kredieten Overige financiële activa Deelnemingen Immateriële activa Materiële vaste activa Vaste activa aangehouden voor verkoop Overige en overlopende activa Passiva Bankiers Toevertrouwde middelen Schuldbewijzen Financiële verplichtingen Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Achtergestelde schulden Activa minus passiva Boek waarde 2005 Reële waarde 2005 Verschil 2005 Boek waarde 2004 Reële waarde 2004 Verschil 2004 129 129 153 153 180 180 - 413 413 7.028 7.097 69 6.454 6.554 100 1.092 1.092 - 1.198 1.247 49 377 671 294 320 497 177 6 6 - 2 2 - 101 99 -2 99 95 -4 5 5 - 8 8 - 176 176 •- 166 166 9.094 9.455 361 8.813 9.135 322 336 330 -6 383 406 23 5.080 5.107 27 4.931 4.995 64 2.210 2.219 9 2.246 2.271 25 62 62 - 4 4 - 91 91 - 71 71 - 115 115 - 140 140 - 46 46 - 41 41 - 334 360 26 281 304 23 8.274 8.330 56 8.097 8.232 135 820 1.125 305 716 903 187 49 JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 117