2004 Bank bedrijf Partici patie bedrijf Bancaire deelne mingen Totaal 2004 Rente 128.264 -938 -6.385 120.941 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 1.844 41.206 34.847 77.897 Overige inkomsten 27.029 56.055 - 83.084 Operationele inkomsten 157.137 96.323 28.462 281.922 Operationele bedrijfslasten 110.459 54.385 - 164.844 Bedrijfsresultaat 46.678 41.938 28.462 117.078 Waardeveranderingen 21.187 6.926 - 28.113 Operationeel resultaat 25.491 35.012 28.462 88.965 Waarvan toegekende financieringsrente 10.722 -4.337 -6.385 - Totale omvang activa miljoen) 8.300 219 294 8.813 Procentueel aandeel activa 94% 3% 3% 100% Investeringen materiële vaste activa 11.297 1.736 13.033 Investeringen immateriële vaste activa 1.206 - - 1.206 Afschrijvingen materiële vaste activa 12.082 1.516 13.598 Afschrijvingen immateriële vaste activa - 913 - 913 De activa in het bankbedrijf bestaan voor 7,0 miljard (2004: 6,3 miljard) uit commerciële kredietverlening, hiervan betreft 60% (2004: 60%) het particulier bedrijf en 40% (2004:40%) het zakelijk bedrijf. De activa van het participatiebedrijf bestaan voor 194 miljoen (2004: 182 miljoen) uit de boekwaarde van participaties, de overige activa van het participatiebedrijf betreffen met name de activa van geconsolideerde industriële participaties. De activa van de bancaire deelnemingen bestaan uit de boekwaarde van de betreffende belangen. Binnen het bankbedrijf wordt onderscheid gemaakt tussen het particulier en zakelijk bedrijf. Van de toe te rekenen rente- en provisiebaten betreft 54% (2004: 58%) het particulier bedrijf en 46% (2004:42%) het zakelijk bedrijf. FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 114