33- Waardeveranderingen van financiële instrumenten Onder dit hoofd worden opgenomen de reële waardeveranderingen van derivaten (voorzover geen onderdeel van een cash flow hedge) alsmede die van de gehedgde items voor zover die onderdeel uitmaken van een effectieve fair value hedge. 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Reële waardeverandering van derivaten - Reële waardeverandering van gehedgde items 40.845 -12.801 28.044 Friesland Bank past voor een deel van de derivaten hedge accounting toe. Dit betreft fair value hedge accounting, waarbij het renterisico van activa (over het algemeen obligaties) of passiva (over het algemeen langlopende schulden) wordt verminderd. De instrumenten die hiervoor gebruikt worden zijn onder andere renteswaps en futures. In de winst- en verliesrekening zijn de volgende reële waardeveranderingen opgenomen inzake hedge accounting: Derivaten Activa Passiva Saldo Renteswaps -6.827 3.320 Rentefutures -5.459 3.818 5.663 2.156 -1.641 -12.286 7.138 5.663 515 34. Waardeveranderingen van financiële vaste activa Hieronder worden gerubriceerd de waardeveranderingen van aandelen en deelnemingen. 2005 2004 - Waardeverminderingen van belangen aangemerkt als available for sale - Waardeverminderingen van belangen gewaardeerd op equity-methode 3.539 6.189 1.651 6.462 9.728 8.113 35. Belastingen Deze post betreft de op het boekjaar drukkende belastingen over het in de winst- en verliesrekening verantwoorde bedrijfsresultaat. De relatief lage belastingdruk is het gevolg van het feit dat een aanzienlijk deel van de baten valt onder de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Het saldo van de belastingvorderingen en -verplichtingen na aftrek van waardecorrecties bestaat uit: 2005 2004 - Saldo actuele belastingvorderingen en -verplichtingen - Saldo uitgestelde belastingvorderingen- en verplichtingen 8.020 75.846 15.944 57.616 83.866 73.560 JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 111