30. Andere beheerskosten Onder deze post worden opgenomen de andere bedrijfskosten, zoals kantoorkosten, huisvestingskosten, ICT-kosten, marketingkosten en overige. De uitsplitsing van de andere beheerskosten luidt: 2005 2004 - Kantoorkosten 7.775 6.978 - ICT-kosten 11.477 8.624 - Uitbestede diensten 5.508 5.517 - Huisvestingskosten 4.858 4.070 - Marketingkosten 5.018 4.531 - Diverse kosten 9.230 5.712 43.866 35.432 - Andere beheerskosten en kostprijs omzet industriële participaties 39.432 36.043 83.298 71.475 31. Afschrijvingen Onder deze post worden opgenomen de afschrijvingen op materiële vaste activa zoals onroerende zaken en bedrijfsmiddelen, alsmede de afschrijvingen op immateriële activa. 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Afschrijving onroerende zaken 3.678 6.538 - Afschrijving bedrijfsmiddelen 5.242 5.549 8.920 12.087 - Afschrijving immateriële activa 115 870 - Afschrijvingen industriële participaties 1.586 1.554 10.621 14.511 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij post 7. 32. Waardeveranderingen van kredieten Hieronder worden alle waardeveranderingen opgenomen uit hoofde van kredieten. 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Mutatie specifieke debiteurenvoorziening -1.581 8.517 - Mutatie portefeuille voorziening -4.573 313 - Afgeboekte kredieten 18.031 11.170 11.877 20.000 - Waardevermindering in het kader van een nieuw bancair systeem 16.877 9 28.754 20.000 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 110