25. Provisie Onder deze post worden opgenomen de opbrengsten behaald met de diensten verleend op het gebied van assurantiën, effecten en binnen- en buitenlands betalingsverkeer. De provisielasten zijn beperkt van omvang. De specificatie van de provisie luidt als volgt: 2005 2004 - Assurantiën 19.721 13.894 - Effecten 6.940 6.061 - Betalingsverkeer 5.210 5.112 - Overige 484 460 26. Resultaat uit financiële transacties Onder deze post worden opgenomen de verkoopresultaten op rentedragende waardepapieren, de resultaten op de financiële activa die aangemerkt worden als held for trade, Valutaresultaten en overige handelsopbrengsten. 32.355 25.527 Het resultaat uit financiële transacties is als volgt opgebouwd: 2005 2004 - Resultaat verkoop rentedragende waardepapieren 9.164 - Resultaat handelsportefeuille effecten 287 99 - Resultaat handelsportefeuille valuta 387 533 27. Overige baten Hieronder worden die baten opgenomen die niet onder de voorgaande posten gerubriceerd kunnen worden. 9.838 632 Deze post bestaat uit: 2005 2004 - Ontvangen huren 544 518 - Diverse overige baten 1.057 527 1.601 1.045 28. Omzet participaties Dit betreft de omzet van de geconsolideerde industriële participaties. FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 108