Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening in '4 '1 I2 0 3 0 3 4 8 9 0 2 4 1 1 3 8 3 2 1 i i (x i.ooo) 23. Rente Hieronder worden opgenomen alle baten en lasten die voortvloeien uit het uitlenen c.q. lenen van gelden die het karakter van rente hebben. Hieronder zijn ook begrepen provisies die het karakter van rente hebben, zoals afsluit- en boeteprovisie. 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Rentebaten kasmiddelen, bankiers en kredieten 342.567 302.683 - Rentebaten overige financiële activa 43.086 51.868 Totaal rentebaten 385.653 354.551 - Rentelasten bankiers en toevertrouwde middelen 164.021 153.895 - Rentelasten schuldbewijzen 66.308 61.425 - Rentelasten achtergestelde schulden 15.663 18.290 Totaal rentelasten 245.992 233.610 Rente 139.661 120.941 24. Opbrengsten uit effecten en deelnemingen Hieronder worden opgenomen de opbrengsten inzake aandelenbelangen die zijn aangemerkt als available for sale alsmede aandelenbelangen die op basis van de equity-methode worden gewaardeerd. In de balans zijn deze belangen opgenomen in de posten overige financiële activa respectievelijk deelnemingen. De specificatie van deze post is als volgt: Deelne mingen Partici paties Aan delen Totaal 2005 Totaal 2004 Belangen aangemerkt als available for sale - Dividenden 980 11.740 366 13.086 8.195 - Verkoopresultaten - 34.039 679 34.718 25.682 980 45.779 1.045 47.804 33.877 Belangen gewaardeerd op equity-methode: - Aandeel resultaat 41.227 16.562 57.789 42.417 - Verkoopresultaten - 3.194 3.194 1.603 41.227 19.756 60.983 44.020 39 JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 107