2005 2004 De samenstelling van het eigen vermogen is als volgt: - Geplaatst en gestort kapitaal 16.858 16.858 - Agioreserve 76.319 76.319 - Perpetual Capital Securities 125.000 125.000 - Herwaarderingsreserve 60.722 18.572 - Wettelijke en statutaire reserves 99.357 86.012 - Overige reserves 349.551 338.304 - Resultaat boekjaar 76.725 71.261 - Interim dividend -4.514 -35.000 - Belang van derden 19.787 18.414 819.805 715.740 Het verloop van het eigen vermogen van Friesland Bank NV is: Stand per 1 januari 715.740 531.914 - IFRS-mutaties 5.699 -1.056 - Uitgifte Perpetual Capital Securities - 125.000 - Resultaat boekjaar 76.725 71.261 - Dividend -7.865 -39.834 - Herwaarderingen 28.133 18.572 - Belang van derden 1.373 9.883 Stand per 31 december 819.805 715.740 Voor het gedetailleerde verloop van het eigen vermogen wordt verwezen naar het mutatieoverzicht eigen vermogen op pagina 21. Het mutatieoverzicht eigen vermogen geeft gedetailleerd inzicht in alle mutaties in het eigen vermogen. Het overzicht totaalresultaat omvat alle mutaties in het eigen vermogen gedurende het jaar, met uitzondering van transacties met aandeelhouders, zoals de uitbreiding van het aandelenkapitaal en uitkering van dividend. 2005 2004 Het overzicht totaalresultaat is: - Nettowinst 76.725 71.261 - Herwaarderingen 28.133 18.572 Totaalresultaat 104.858 89.833 De Nederlandsche Bank NV heeft normen gesteld voor de verhouding kernvermogen, respectievelijk totaal vermogen en de naar risicocategorie gewogen activa. De minimaal vereiste percentages zijn 4% voor kernvermogen en 8% voor totaal vermogen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aanwezige en minimaal vereiste vermogen. Minimaal Minimaal vereist Aanwezig vereist Aanwezig 2005 2005 2004 2004 Kernvermogen Ratio kernvermogen Totaal vermogen Ratio totaal vermogen 216.739 4,0% 433.478 8,0% 723.615 13,4% 723.615 13,4% 195.046 4,0% 390.092 8,0% 629.248 12,9% 629.248 12,9% JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 105